Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Work [Qin fen jing she xiao ji:3 juan (by Wang Yuelian, Qing Dynasty)]

Work[Qin fen jing she xiao ji:3 juan (by Wang Yuelian, Qing Dynasty)]

View digitized version

View contents of work

Full text at Chinese Text Project

清芬精舍小集:三卷(清王嶽蓮撰)    
Title清芬精舍小集:三卷(清王嶽蓮撰)
Title (Pinyin):Qin fen jing she xiao ji:3 juan (by Wang Yuelian, Qing Dynasty)
Work Type:別集
Author:王嶽蓮 Wang Yuelian
Contributors:孫星衍 Sun Xingyan (序作者)
許乃穀 Xu Naigu (題辭)
顧皋 Gu Gao (題辭)
章寅 Zhang Yin (題辭)
宗聖垣 Zong Shengyuan (題辭)
朱為弼 Zhu Weibi (題辭)
陸鏞 Lu Yong (題辭)
朱續曾 Zhu Xuzeng (題辭)
金麗生 Jin Lisheng (題辭)
郭瑞光 Guo Ruiguang (題辭)
楊煒 Yang Wei (題辭)
黃嵋 Huang Mei (題辭)
李雍 Li Yong (題辭)
郭麐 Guo Lin (題辭)
汪國琛 Wang Guochen (題辭)
潘奕雋 Pan Yijuan (題辭)
鄧宗彝 Deng Zongyi (題辭)
楊獻弼 Yang Xianbi (題辭)
周心如 Zhou Xinru (題辭)
王堉 Wang Yu (題辭)
程䵺 Cheng Ting (題辭)
李友栗 Li Youli (題辭)
孫星衍 Sun Xingyan (題辭)
張問陶 Zhang Wentao (題辭)
石韞玉 Shi Yunyu (題辭)
楊芳燦 Yang Fangcan (題辭)
陳廷慶 Chen Tingqing (題辭)
周世錦 Zhou Shijin (題辭)
田鈞 Tian Jun (題辭)
陳文述 Chen Wenshu (題辭)
陳鴻壽 Chen Hongshou (題辭)
周鳴鑾 Zhou Mingluan (題辭)
楊鑄 Yang Zhu (題辭)
陳希哲 Chen Xizhe (題辭)
蔡鸞揚 Cai Luanyang (題辭)
趙棨 Zhao Qi (題辭)
陳珄 Chen Sheng (題辭)
吳嵩梁 Wu Songliang (題辭)
查有圻 Zha Youqi (題辭)
陶樑 Tao Liang (題辭)
李福 Li Fu (題辭)
楊欲仁 Yang Yuren (題辭)
劉嗣綰 Liu Siwan (題辭)
楊煊 Yang Xuan (題辭)
王衍梅 Wang Yanmei (題辭)
馬步蟾 Ma Buchan (題辭)
彭邦疇 Peng Bangchou (題辭)
劉墉 Liu Yong (題辭)
凌鳴喈 Ling Mingjie (題辭)
吳蘭孫 Wu Lansun (題辭)
凌榮 Ling Rong (題辭)
李兆洛 Li Zhaoluo (題辭)
洪亮吉 Hong Liangji (題辭)
陳培 Chen Pei (題辭)
孫齡 Sun Ling (題辭)
汪瑩 Wang Ying (題辭)
朱堉 Zhu Yu (題辭)
秦恩復 Qin Enfu (題辭)
英和 Yinghe (題辭)
秦瀛 Qin Ying (題辭)
楊夔生 Yang Kuisheng (題辭)
顧翰 Gu Han (題辭)
白鎔 Bai Rong (題辭)
孫爾准 Sun Erzhun (題辭)
孫敦穀 Sun Dungu (題辭)
李鏡卿 Li Jingqing (題辭)
吳鼐 Wu Nai (題辭)
汪澗曇 Wang Jiantan (題辭)
周石書 Zhou Shishu (題辭)
趙懷玉 Zhao Huaiyu (題辭)
陳燮 Chen Xie (題辭)
吳寶書 Wu Baoshu (題辭)
舒位 Shu Wei (題辭)
蒲忭 Pu Bian (題辭)
Publication Statement:嘉慶二十三年戊寅(1818)刊本 
Publisher:
Publisher (Pinyin):
Place of Publication:
Place of Publication (Pinyin):
Date:1818
Chinese Date: Dynasty: 清
Reign Period: 嘉慶二十三年
Cycle: 戊寅
Chinese Date (Pinyin):Dynasty: Qing
Reign Period: Jiaqing 23 nian
Cycle: Wu Yin
Number of Ce:1
Number of Juan:1+1+1
Physical Description:
Summary:
Contents:
Notes:
Preface:潘奕
Colophon:
Illustrations:
Inscriptional Verse:
Fanli:
References:歷代婦女著作考256頁
Back

( New Search )