Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Error fetching poet info:
甘立媃(1743-1819)﹐女﹐字如玉﹐奉新人(今江西奉新)。Related Materials: 著有 《咏雪樓稿 : 5卷, 卷首1卷, 附1卷》。江西通志有著錄。有宋鎔﹐王若閎序﹐甘立媃自序﹐劉彬士﹑顧皋作墓志詺﹐茹棻作像贊﹐徐心田跋。

Search the China Biographical Database for further information on

[hide details]
[ Individual collections in this database authored by 甘立媃 ]
詠雪樓稿﹕五卷,卷首一卷,附一卷(清甘立媃撰)。清道光二十三年(1843)徐心田半偈齋刻本。
Yong xue lou gao: 5 juan, juan shou 1 juan, fu 1 juan ( by Gan lirou, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 甘立媃 )
[ remarks and biographies on 甘立媃 ]
《歷代婦女著作考》 P. 267 著錄 作者: 胡文楷
歸舟安侍圖題辭 Gui zhou an shi tu ti ci  作者/Author﹕ 顧皋 Gu Gao
前題[步韻] Qian ti [Bu yun]  作者/Author﹕ 鄭承吉 Zheng Chengji
前題[步韻] Qian ti [Bu yun]  作者/Author﹕ 黃喬桂 Huang Qiaogui
前題[步韻] Qian ti [Bu yun]  作者/Author﹕ 張同晸 Zhang Tongzheng
前題[步韻] Qian ti [Bu yun]  作者/Author﹕ 劉彬士 Liu Binshi
前題[步韻] Qian ti [Bu yun]  作者/Author﹕ 徐寳翰 Xu Baohan
前題[步韻] Qian ti [Bu yun]  作者/Author﹕ 祥泰 Xiang Tai
步韻 Bu yun  作者/Author﹕ 陳士楨 Chen Shizhen
宋鎔序 Song Rong xu  作者/Author﹕ 宋鎔 Song Rong
芸門前輩以辛酉館選出宰朗陵母老終養迨終喪後改就冷官來潯陽時予守此邦相見恨晚讀歸舟安侍圖始知有此母乃有此子也謹題絕句四首以志企慕云 Yunmen qian bei yi xin you guan xuan chu zai Langling mu lao zhong yang dai zhong sang hou gai jiu leng guan lai Xunyang shi yu shou ci bang xiang jian hen wan du Gui zhou an shi tu shi zhi you ci mu nai you ci zi ye jin ti jue ju si shou yi zhi qi mu yun  作者/Author﹕ 錢騋 Qian Lai
甘立媃自序 Gan Lirou zi xu  作者/Author﹕ 甘立媃 Gan Lirou
前題[步韻] Qian ti [Bu yun]  作者/Author﹕ 熊蘊和 Xiong Yunhe
甘太孺人像贊 Gan tai ru ren xiang zan  作者/Author﹕ 茹棻 Ru Fen
前題[步韻] Qian ti [Bu yun]  作者/Author﹕ 劉汝霖 Liu Rulin
前題[步韻] Qian ti [Bu yun]  作者/Author﹕ 劉汝棟 Liu Rudong
前題[步韻] Qian ti [Bu yun]  作者/Author﹕ 何彤文 He Tongwen
戊寅秋月攝篆新吳適芸門先生陳情歸養延主馮川書院講席相見甚歡蒙惠所修南陵縣志及同門卷燕喜徵言數種并出歸舟安侍圖見示知先生幼承訓荻字熊丸玉成有自因作小詩以誌景慕且以應不棄之囑云 Wu yin qiu yue she zhuan Xinwu shi Yunmen xian sheng chen qing gui yang yan zhu Feng chuan shu yuan jiang xi xiang jian shen huan meng hui suo xiu Nanling Xian zhi ji tong men juan yan xi zheng yan shu zhong bing chu Gui zhou an shi tu jian shi zhi xian sheng you cheng xun di zi xiong wan yu cheng you zi yin zuo xiao shi yi zhi jing mu qie yi ying bu qi zhi zhu yun  作者/Author﹕ 吳鳴鳳 Wu Mingfeng
前題[步韻] Qian ti [Bu yun]  作者/Author﹕ 夏修恕 Xia Xiushu
前題 Qian ti  作者/Author﹕ 夏修恕 Xia Xiushu
前題[步韻] Qian ti [Bu yun]  作者/Author﹕ 徐麗生 Xu Lisheng
前題其二[步韻] Qian ti qi er [Bu yun]  作者/Author﹕ 徐麗生 Xu Lisheng
前題其三[步韻] Qian ti qi san [Bu yun]  作者/Author﹕ 徐麗生 Xu Lisheng
前題其四[步韻] Qian ti qi si [Bu yun]  作者/Author﹕ 徐麗生 Xu Lisheng
前題[步韻] Qian ti [Bu yun]  作者/Author﹕ 傅紫綬 Fu Zishou
前題[步韻] Qian ti [Bu yun]  作者/Author﹕ 黃錫寳 Huang Xibao
前題[步韻] Qian ti [Bu yun]  作者/Author﹕ 詹壁 Zhan Bi
甲申秋仲芸門同年終養居艱服闋赴部相見於都門出前歸舟安侍圖索題感而賦此以應 Jia shen qiu zhong Yunmen tong nian zhong yang ju jian fu que fu bu xiang jian yu du men chu qian Gui zhou an shi tu suo ti gan er fu ci yi ying  作者/Author﹕ 朱方增 Zhu fangzeng
丁卯鄉錄若閎出芸門夫子之門是冬趨赴南陵修謁師禮并為太師母稱壽後逾年夫子膺卓薦將遷擢因太夫人思歸即棄官奉親旋里作歸舟安侍圖一時士大夫題贈成帙若閎敬用太夫人寫懷原韻仿五言古體賦詩一章呈上 Ding mao xiang lu Ruohong chu Yunmen fu zi zhi men shi dong qu fu Nanling xiu ye shi li bing wei tai shi mu cheng shou hou yu nian fu zi ying zhuo jian jiang qian zhuo yin tai fu ren si gui ji qi guan feng qin xuan li zuo Gui zhou an shi tu yi shi shi da fu ti zeng cheng zhi Ruohong jing yong tai fu ren Xie huai yuan yun fang wu yan gu ti fu shi yi zhang cheng shang   作者/Author﹕ 王若閎 Wang Ruohong
道光四年九月曾需次都門謁芸門太老夫子於邸寓出歸舟安侍圖命題敬用老太師母太夫人寫懷原韻恭賦 Daoguang si nian jiu yue Zeng xu ci du men ye Yunmen tai lao fu zi yu di yu chu Gui zhou an shi tu ming ti jing yong lao tai shi mu tai fu ren Xie huai yuan yun gong fu  作者/Author﹕ 王懷曾 Wang Huaizeng
前題[步韻] Qian ti [Bu yun]  作者/Author﹕ 張寅 Zhang Yin
道光癸巳暮春奉題 Daoguang gui si mu chun feng ti  作者/Author﹕ 翁心存 Weng Xincun
道光丁酉四月十四日九江試院奉題即用太夫人寫懷原韻 Daoguang ding you si yue shi si ri Jiujiang shi yuan feng ti ji yong tai fu ren Xie huai yuan yun  作者/Author﹕ 許乃普 Xu Naipu
步韻 Bu yun  作者/Author﹕ 楊光祖 Yang Guangzu
前題[步韻] Qian ti [Bu yun]  作者/Author﹕ 黃景福 Huang Jingfu
步韻 Bu yun  作者/Author﹕ 游凌翰 You Linghan
皇清敕封太孺人徐母甘太孺人墓誌銘 Huang Qing chi feng tai ru ren Xu mu Gan tai ru ren mu zhi ming  作者/Author﹕ 劉彬士 Liu Binshi
皇清敕封太孺人徐母甘太孺人墓誌銘 Huang Qing chi feng tai ru ren Xu mu Gan tai ru ren mu zhi ming  作者/Author﹕ 顧皋 Gu Gao
徐心田後跋 Xu Xintian hou ba  作者/Author﹕ 徐心田 Xu Xintian
王若閎序 Wang Ruohong xu  作者/Author﹕ 王若閎 Wang Ruohong
奉题歸舟安侍圖錄寄呈請外姑老太夫人誨正 Feng ti Gui zhou an shi tu lu ji cheng qing wai gu lao tai fu ren hui zheng  作者/Author﹕ 宋九勳 Song Jiuxun

[show texts (1081 texts)]

( Back )