Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Error fetching poet info:
甘立媃(1743-1819)﹐女﹐字如玉﹐奉新人(今江西奉新)。Related Materials: 著有 《咏雪樓稿 : 5卷, 卷首1卷, 附1卷》。江西通志有著錄。有宋鎔﹐王若閎序﹐甘立媃自序﹐劉彬士﹑顧皋作墓志詺﹐茹棻作像贊﹐徐心田跋。

Search the China Biographical Database for further information on

[show details]

[hide texts]
Writings of 甘立媃 ﹕
詩 shi: 夏曉: Xia xiao
詩 shi: 夏夜紀夢: Xia ye ji meng
詩 shi: 七夕: Qi xi
詩 shi: 和季兄秋樓眺景韻: He ji xiong Qiu lou tiao jing yun
詩 shi: 祖母彭太夫人七旬慶辰恭賦: Zu mu Peng Tai fu ren qi xun qing chen gong fu
詩 shi: 慈親張宜人五旬慶辰恭賦 (二首): Ci qin Zhang yi ren wu xun qing chen gong fu (er shou)
詩 shi: 嚴親五旬慶辰恭賦寄祝: Yan qin wu xun qing chen gong fu ji zhu
詩 shi: 秋日送仲兄太史入都(四首): Qiu ri song zhong xiong tai shi ru du
詩 shi: 讀諸兄九日登高詩有作: Du zhu xiong Jiu ri deng gao shi you zuo
詩 shi: 秋夜聞笛: Qiu ye wen di
詩 shi: 中秋偕姊侍母玩月承命品簫: Zhong qiu xie zi shi mu wan yue cheng ming pin xiao
詩 shi: 和季兄秋夕韻: He ji xiong qiu xi yun
詩 shi: 月夜: Yue ye
詩 shi: 秋夜雨餘見月讀慈親手示: Qiu ye yu yu jian yue du ci qin shou shi
詩 shi: 月夜侍母接仲兄太史京信(二首): Yue ye shi mu jie zhong xiong tai shi jing xin
詩 shi: 和季兄琵琶亭懷古韻: He ji xiong Pi pa ting huai gu yun
詩 shi: 咏雁(二首): Yong yan
詩 shi: 月夜理琴: Yue ye li qin
詩 shi: 憶五姑母(二首): Yi wu gu mu
詩 shi: 春夜同姊聯句: Chun ye tong zi lian ju
詩 shi: 憶別仲兄同姊聯韻(三首): Yi bie zhong xiong tong zi lian yun
詩 shi: 冬夜對新月同姊聯韻(二首): Dong ye dui xin yue tong zi lian yun
詩 shi: 初冬同姊聯韻: Chu dong tong zi lian yun
詩 shi: 再成長句一首: Zai cheng chang ju yi shou
詩 shi: 病起: Bing qi
詩 shi: 白燕: Bai yan
詩 shi: 哭姊(三首): Ku zi
詩 shi: 送姊出殯感賦(二首): Song zi chu bin gan fu
詩 shi: 暮春東郊迎仲兄淡泉公靈輀(二首): Mu chun dong jiao ying zhong xiong Danquan gong ling er
詩 shi: 病起遣懷: Bing qi qian huai
詩 shi: 病中口號: Bing zhong kou hao
詩 shi: 初夏病起: Chu xia bing qi
詩 shi: 悼三嫂潘夫人(二首): Dao san sao Pan fu ren
詩 shi: 七夕: Qi xi
詩 shi: 秋日登樓有感: Qiu ri deng lou you gan
詩 shi: 中秋憶亡姊: Zhong qiu yi wang zi
詩 shi: 恭和嚴親咏桂絕句: Gong he yan qin yong gui jue ju
詩 shi: 恭和嚴親咏菊絕句: Gong he yan qin yong ju jue ju
詩 shi: 中秋玩月: Zhong qiu wan yue
詩 shi: 九日懷亡姊: Jiu ri huai wang zi
詩 shi: 初冬月夜: Chu dong yue ye
詩 shi: 恭和嚴親咏瓶梅韻: Gong he yan qin Yong ping mei yun
詩 shi: 春曉哭母: Chun xiao ku mu
詩 shi: 夏暮哭母: Xia mu ku mu
詩 shi: 述懷詩: Shu huai shi
詩 shi: 除夕哭母: Chu xi ku mu
詩 shi: 春晚有感: Chun wan you gan
詩 shi: 秋夜哭母: Qiu ye ku mu
詩 shi: 奉母殯于東郊觀山隨匶後行泣占(二首): Feng mu bin yu dong jiao guan shan sui jiu hou xing qi zhan
詩 shi: 春日有感: Chun ri you gan
1081 poem(s) (Page 1 of 22)<< | < | > | >> New Search

( Back )