Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zhu fangzeng]

朱方增(?-1830)﹐男﹐字虹舫﹐號慎庵﹐海鹽人(今浙江海鹽)

Search the China Biographical Database for further information on Zhu fangzeng

[show details]

[show texts (1 texts)]

( Back )