Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Error fetching poet info:
陳爾士(1785-1821)﹐女﹐字煒卿﹐號靜友﹐餘杭人(今浙江餘杭)。Related Materials: 著有 聽松樓稿四卷。杭州府志﹐(徐乃昌)閨秀詞鈔﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩有著錄。有金孝維﹐王照圓﹐董祐誠序﹐錢保惠識。

Search the China Biographical Database for further information on

[hide details]
[ Individual collections in this database authored by 陳爾士 ]
聽松樓遺稿: 四卷(清陳爾士撰)。道光元年辛巳(1821)刊本
Ting song lou yi gao: 4 juan (by Chen Ershi, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 陳爾士 )
[ anthologies in this database containing works by 陳爾士 ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 陳爾士 )
閨秀詞鈔﹕十六卷(清徐乃昌輯)。清宣統元年(1909)小檀欒室刻本。
Gui xiu ci chao: 16 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 陳爾士 )
歷代名媛文苑簡編:二卷(民國王秀琴編,胡文楷選訂)。商務印書館民國三十六年(1947)二月初版
Li da ming yuan wen yuan jian bian: 2 juan (edited by Wang Xiuqin, Hu Wenkai, Republican period)
- (All texts in this collection authored by 陳爾士 )
歷代名媛書簡:八卷(民國王秀琴編集,胡文楷選訂)。商務印書館發行, 中華民國三十年(1941)四月初版
Li dai ming yuan shu jian: 8 juan (Compiled by Wang Xiuqin and edited by Hu Wenkai, Republican period)
- (All texts in this collection authored by 陳爾士 )
[ remarks and biographies on 陳爾士 ]
《歷代婦女著作考》 P. 601 著錄 作者: 胡文楷
陳爾士[略傳] Chen Ershi [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 徐乃昌 Xu Naichang
論陳爾士詩 Lun Chen Ershi shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
陳爾士[略傳] Chen Ershi [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
論陳爾士 Lun Chen Ershi  作者/Author﹕ 沈善寶 Shen Shanbao
論陳爾士 Lun Chen Ershi  作者/Author﹕ 沈善寶 Shen Shanbao
陳爾士 Chen Ershi  作者/Author﹕ 王秀琴 Wang Xiuqin
陳爾士 Chen Ershi  作者/Author﹕ 王秀琴 Wang Xiuqin

[show texts (180 texts)]

( Back )