Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Chen Ershi]

陳爾士(1785-1821)﹐女﹐字煒卿﹐號靜友﹐餘杭人(今浙江餘杭)。Related Materials: 著有 聽松樓稿四卷。杭州府志﹐(徐乃昌)閨秀詞鈔﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩有著錄。有金孝維﹐王照圓﹐董祐誠序﹐錢保惠識。

Search the China Biographical Database for further information on Chen Ershi

[show details]

[hide texts]
Writings of 陳爾士 Chen Ershi﹕
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 帳房: Zhang fang 19.8a
詩 shi: 夜坐懷故山: Ye zuo huai gu shan 19.8b
詩 shi: 江樓晚眺: Jiang lou wan tiao 19.8b
詩 shi: 唐太宗: Tang Taizong 19.9a
詩 shi: 輯歷代后妃表成詩以落之: Ji li dai hou fei biao cheng shi yi luo zhi 19.9a
In 閨秀詞鈔﹕十六卷(清徐乃昌輯)。清宣統元年(1909)小檀欒室刻本。 Gui xiu ci chao: 16 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)
詞 ci: 浣溪沙﹕對月 Huan xi sha﹕Dui yue 14.5a
詞 ci: 前調[浣溪沙]: Qian diao[Huan xi sha] 14.5b
詞 ci: 前調[浣溪沙]﹕楊花 Qian diao[Huan xi sha]﹕Yang hua 14.5b
詞 ci: 好事近﹕春夜泊石灣月白如畫見紙鳶一點出煙影中風回柁腳遙聞小兒笑語聲此景清絕率成此解以記 Hao shi jin﹕Chun ye bo Shiwan yue bai ru hua jian zhi yuan yi dian chu yan ying zhong feng hui duo jiao yao wen xiao er xiao yu sheng ci jing qing jue shuai cheng ci jie yi ji 14.6a
詞 ci: 鷓鴣天﹕新月 Zhe gu tian﹕Xin yue 14.6a
詞 ci: 青玉案﹕景陽井 Qing yu an﹕Jing yang jing 14.6a
詞 ci: 浣溪沙﹕硯貞女士魏塘歸思 Huan xi sha﹕Yanzhen nü shi Weitang gui si 14.6b
詞 ci: 前調[浣溪沙]﹕詠柳 Qian diao[Huan xi sha]﹕Yong liu 14.6b
詞 ci: 虞美人﹕秋雨 Yu mei ren﹕Qiu yu 14.7a
詞 ci: 十六字令﹕病耳遣悶 Shi liu zi ling﹕Bing er qian men 14.7a
詞 ci: 前調[十六字令]: Qian diao[Shi liu zi ling] 14.7a
詞 ci: 浪淘沙﹕秋蟬 Lang tao sha﹕Qiu chan 14.7a
詞 ci: 浣溪沙﹕冬閨 Huan xi sha﹕Dong gui 14.7b
詞 ci: 天香﹕水仙 Tian xiang﹕Shui xian 14.7b
In 聽松樓遺稿: 四卷(清陳爾士撰)。道光元年辛巳(1821)刊本 Ting song lou yi gao: 4 juan (by Chen Ershi, Qing dynasty)
文﹕文 Wen: Wen: 易蒙初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝象曰利用刑人以正法也: Yi meng chu liu fa meng li yong xing ren yong shuo zhi gao yi wang lin xiang yue li yong xing ren yi zheng fa ye 卷一1a
文﹕文 Wen: Wen: 授經偶筆: Shou jing ou bi 卷一1a
文﹕文 Wen: Wen: 易蒙初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝象曰利用刑人以正法也: Yi meng chu liu fa meng li yong xing ren yong shuo zhi gao yi wang lin xiang yue li yong xing ren yi zheng fa ye 卷一1b
文﹕文 Wen: Wen: 上九擊蒙不利為寇利禦寇象曰利用禦寇上下順也: Shang jiu ji meng bu li wei kou li yu kou xiang yue li yong yu kou shang xia shun ye 卷一1b
文﹕文 Wen: Wen: 蠱初六幹父之蠱有子考無咎厲終吉象曰幹父之蠱意承考也: Gu chu liu gan fu zhi gu you zi kao wu jiu li zhong ji xiang yue gan fu zhi gu yi cheng kao ye 卷一1b
文﹕文 Wen: Wen: 九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝象曰家人嗃嗃未失也婦人嘻嘻失家節也: Jiu san jia ren he he hui li ji fu zi xi xi zhong lin xiang yue jia ren he he wei shi ye fu ren xi xi shi jia jie ye 卷一2a
文﹕文 Wen: Wen: 蠱初六幹父之蠱有子考無咎厲終吉象曰幹父之蠱意承考也: Gu chu liu gan fu zhi gu you zi kao wu jiu li zhong ji xiang yue gan fu zhi gu yi cheng kao ye 卷一2a
文﹕文 Wen: Wen: 家人象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒: Jia ren xiang yue feng zi huo chu jia ren jun zi yi yan you wu er xing you heng 卷一2a
文﹕文 Wen: Wen: 六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也: Liu er wu you sui zai zhong kui zhen ji xiang yue liu er zhi ji shun yi xun ye 卷一2a
文﹕文 Wen: Wen: 婦妹六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉: Gui mei liu wu di yi gui mei qi jun zhi mei bu ru qi di zhi mei liang yue ji wang ji 卷一2b
文﹕文 Wen: Wen: 繫辭上傳言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也: Xi ci shang chuan yan jun zi zhi shu ji shu ji zhi fa rong ru zhi zhu ye 卷一2b
文﹕文 Wen: Wen: 將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈: Jiang pan zhe qi ci can zhong xin yi zhe qi ci zhi ji ren zhi ci gua zao ren zhi ci duo wu shan zhi ren qi ci you shi qi shou zhe qi ci qu 卷一3a
文﹕文 Wen: Wen: 詩周南葛覃葛之覃兮施于中谷維葉萋萋黃鳥于飛集于灌木其鳴喈喈葛之覃兮施于中谷維葉莫莫是刈是濩為絺為綌服之無斁言告師氏言告言歸薄污我私薄澣我衣害澣害否歸寧父母: Shi Zhou nan Ge qin ge zhi qin xi yi yu zhong gu wei ye qi qi huang niao yu fei ji yu guan mu qi ming jie jie ge zhi qin xi yi yu zhong gu wei ye mo mo shi yi shi huo wei chi wei xi fu zhi wu yi yan gao shi shi yan gao yan gui bo wu wo si bo huan wo yi he huan he fou gui ning fu mu 卷一3a
文﹕文 Wen: Wen: 召南采蘩于以采蘩于沼于沚于以用之公侯之事于以采蘩于澗之中于以用之公侯之宮被之僮僮夙夜在公被之祁祁薄言還歸: Zhao nan Cai fan yu yi cai fan yu zhao yu zhi yu yi yong zhi gong hou zhi shi yu yi cai fan yu jian zhi zhong yu yi yong zhi gong hou zhi gong bi zhi tong tong su ye zai gong bi zhi qi qi bo yan huan gui 卷一3b
文﹕文 Wen: Wen: 采蘋于以采蘋南澗之濱于以采藻于彼行潦于以盛之維筐及筥于以湘之維錡及釜于以奠之宗室牖下誰其尸之有齊季女: Cai ping yu yi cai ping nan jian zhi bin yu yi cai zao yu bi xing lao yu yi cheng zhi wei kuang ji ju yu yi xiang zhi wei yi ji fu yu yi dian zhi zong shi you xia shui qi shi zhi you zhai ji nü 卷一4a
文﹕文 Wen: Wen: 邶風燕燕燕燕于飛差池其羽之子于歸遠送于野瞻望弗及泣涕如雨燕燕于飛頡之頏之之子于歸遠于将之瞻望弗及伫立以泣燕燕于飛下上其音之子于歸遠送于南瞻望弗及實勞我心仲氏任只其心塞淵終温且惠淑慎其身先君之思以勖寡人: Bei feng Yan yan yan yan yu fei cha chi qi yu zhi zi yu gui yuan song yu ye zhan wang fu ji qi ti ru yu yan yan yu fei xie zhi hang zhi zhi zi yu gui yuan yu jiang zhi zhan wang fu ji zhu li yi qi yan yan yu fei xia shang qi yin zhi zi yu gui yuan song yu nan zhan wang fu ji shi lao wo xin zhong shi ren zhi qi xin sai yuan zhong wen qie hui shu shen qi shen xian jun zhi si yi xun gua ren 卷一5a
文﹕文 Wen: Wen: 小雅小弁之卒章君子無易由言耳屬于垣: Xiao ya Xiao bian zhi zu zhang jun zi wu yi you yan er shu yu yuan 卷一6a
180 poem(s) (Page 1 of 4)<< | < | > | >> New Search

( Back )