Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Error fetching poet info:
竇氏(陳朝廕妻)(1677-1717)﹐女﹐大名人(今河北大名)。Related Materials: 著有 《貞奩閣集一卷詩餘一卷》(一作貞松閣)。畿輔書徵﹐國朝閨秀正始續集﹐小黛軒論詩詩有著錄。有龔纓序。

Search the China Biographical Database for further information on

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 竇氏(陳朝廕妻) ]
國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 竇氏(陳朝廕妻) )
貞奩閣集:二卷(清竇氏撰)。清康熙五十六年(1717)刻本
Zhen lian ge ji: 2 juan (by Dou shi, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 竇氏(陳朝廕妻) )
[ remarks and biographies on 竇氏(陳朝廕妻) ]
《歷代婦女著作考》 P. 796 著錄 作者: 胡文楷
論竇氏詩 Lun Dou shi shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
竇氏[略傳] Dou shi [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu

[show texts (182 texts)]

( Back )