Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Dou shi (Chen Chaoyin qi)]

竇氏(陳朝廕妻)(1677-1717)﹐女﹐大名人(今河北大名)。Related Materials: 著有 《貞奩閣集一卷詩餘一卷》(一作貞松閣)。畿輔書徵﹐國朝閨秀正始續集﹐小黛軒論詩詩有著錄。有龔纓序。

Search the China Biographical Database for further information on Dou shi (Chen Chaoyin qi)

[show details]

[hide texts]
Writings of 竇氏(陳朝廕妻) Dou shi (Chen Chaoyin qi)﹕
In 國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 愛月夜眠遲: Ai yue ye mian chi 1.15a
In 貞奩閣集:二卷(清竇氏撰)。清康熙五十六年(1717)刻本 Zhen lian ge ji: 2 juan (by Dou shi, Qing dynasty)
詩 shi: 仲春: Zhong chun 1.1a
詩 shi: 不寐: Bu mei 1.1a
詩 shi: 楊花: Yang hua 1.1b
詩 shi: 春半: Chun ban 1.1b
詩 shi: 盆梅三絕: Pen mei san jue 1.2a
詩 shi: (盆梅三絕)其二: (Pen mei san jue) qi er 1.2a
詩 shi: (盆梅三絕)其三: (Pen mei san jue) qi san 1.2a
詩 shi: 秋懷: Qiu huai 1.2b
詩 shi: 蟋蟀: Xi shuai 1.2b
詩 shi: 秋日: Qiu ri 1.3a
詩 shi: (秋日)其二: (Qiu ri) qi er 1.3a
詩 shi: 春水: Chun shui 1.3a
詩 shi: 舊城: Jiu cheng 1.3b
詩 shi: (舊城)其二: (Jiu cheng) qi er 1.3b
詩 shi: 書懷: Shu huai 1.4a
詩 shi: 遊息園: You Xi yuan 1.4a
詩 shi: 暮春: Mu chun 1.4b
詩 shi: 秋柳: Qiu liu 1.4b
詩 shi: (暮春)其二: (Mu chun) qi er 1.4b
詩 shi: 秋響: Qiu xiang 1.5a
詩 shi: 贈女伴: Zeng nü ban 1.5a
詩 shi: 送燕: Song yan 1.5b
詩 shi: 閑詠: Xian yong 1.5b
詩 shi: 蝶: Die 1.6a
詩 shi: 秋海棠: Qiu hai tang 1.6a
詩 shi: 迎春花: Ying chun hua 1.6a
詩 shi: 春日回文: Chun ri hui wen 1.6b
詩 shi: 秋日回文: Qiu ri hui wen 1.6b
詩 shi: 送二兄應試: Song er xiong ying shi 1.6b
詩 shi: 秋雨: Qiu yu 1.7a
詩 shi: (秋雨)其二: (Qiu yu) qi er 1.7a
詩 shi: 寄姊: Ji zi 1.7a
詩 shi: 雨夜: Yu ye 1.7b
詩 shi: 題畫: Ti hua 1.8a
詩 shi: 暮春雨後: Mu chun yu hou 1.8a
詩 shi: 牡丹: Mu dan 1.8a
詩 shi: 秋興: Qiu xing 1.8b
詩 shi: (牡丹)其二: (Mu dan) qi er 1.9a
詩 shi: (牡丹)其三: (Mu dan) qi san 1.9a
詩 shi: (牡丹)其四: (Mu dan) qi si 1.9b
詩 shi: 雁字: Yan zi 1.10a
詩 shi: 河燈: He deng 1.10a
詩 shi: 賦得惜花春起早: Fu de xi hua chun qi zao 1.10a
詩 shi: 賦得愛月夜眠遲: Fu de ai yue ye mian chi 1.10b
詩 shi: 賦得掬水月在手: Fu de ju shui yue zai shou 1.11a
詩 shi: 賦得弄花香滿衣: Fu de nong hua xiang man yi 1.11a
詩 shi: 春: Chun 1.11b
詩 shi: 夏: Xia 1.11b
詩 shi: 秋: Qiu 1.12a
182 poem(s) (Page 1 of 4)<< | < | > | >> New Search

( Back )