Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Sibai]

思柏(約1702-?)﹐女﹐滿族﹐又名思柏﹐長白人。Related Materials: 著有 《合存詩鈔》。柳絮集﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Sibai

[hide details]
[ Individual collections in this database authored by 思柏 Sibai ]
合存詩抄:三卷(清宮淡亭,思栢撰) 。清乾隆間(1736-1795)刻本
He cun shi chao:3 juan (by Gong Danting and Sibai, Qing Dynasty)
- (All texts in this collection authored by 思柏 Sibai )
[ anthologies in this database containing works by 思柏 Sibai ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 思柏 Sibai )
[ remarks and biographies on 思柏 Sibai ]
《歷代婦女著作考》 P. 815 著錄 作者: 胡文楷
論思柏詩 Lun Sibai shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
思柏[略傳] Sibai[lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
論思栢兆隹氏 Lun Sibai Zhaozhui shi  作者/Author﹕ 沈善寶 Shen Shanbao

[show texts (34 texts)]

( Back )