Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Sibai]

思柏(約1702-?)﹐女﹐滿族﹐又名思柏﹐長白人。Related Materials: 著有 《合存詩鈔》。柳絮集﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Sibai

[show details]

[hide texts]
Writings of 思柏 Sibai﹕
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 新秋: Xin qiu 11.6a
詩 shi: 七夕: Qi xi 11.6a
In 合存詩抄:三卷(清宮淡亭,思栢撰) 。清乾隆間(1736-1795)刻本 He cun shi chao:3 juan (by Gong Danting and Sibai, Qing Dynasty)
文﹕自序 Wen: Zi xu: 序: Xu 序2.1a
詩 shi: 和韻: He yun 1.1a
詩 shi: 雨後: Yu hou 1.1b
詩 shi: 和韻: He yun 1.2a
詩 shi: 新秋: Xin qiu 1.2a
詩 shi: 偶憶山莊: Ou yi shan zhuang 1.2b
詩 shi: 偶成: Ou cheng 1.2a
詩 shi: 目錄: Mu lu 目次卷之二.1a
詩 shi: 晚晴: Wan qing 2.1a
詩 shi: 秋日憶親: Qiu ri yi qin 2.1b
詩 shi: 前題 : Qian ti 2.1b
詩 shi: 題文殊坐月圖: Ti Wen shu zuo yue tu 2.2a
詩 shi: 聽兒夜課: Ting er ye ke 2.2a
詩 shi: 新荷: Xin he 2.2b
詩 shi: 纪夢: Ji meng 2.2b
詩 shi: 奇悲: Qi bei 2.2b
詩 shi: 残榴: Can liu 3.1a
詩 shi: 感時: Gan shi 3.1b
詩 shi: 過燈市述感: Guo deng shi shu gan 3.1b
詩 shi: 新歲有感: Xin sui you gan 3.2b
詩 shi: 恭輓康親王舅姑太福金俚句(二首): Gong wan Kang qin wang jiu gu tai fu jin li ju (er shou) 3.2b
詩 shi: 恭輓康親王舅姑太福金俚句(其二): Gong wan Kang qin wang jiu gu tai fu jin li ju (qi er) 3.3a
詩 shi: 喜雨: Xi yu 3.4b
詩 shi: 和前韻: He qian yun 3.5a
詩 shi: 賦得霜葉紅于二月花: Fu de shuang ye hong yu er yue hua 3.5b
詩 shi: 謁茔: Ye yin 3.5b
詩 shi: 望雪: Wang xue 3.6a
詩 shi: 哭影: Ku ying 3.6b
詩 shi: 冬日祭茔歸述懷: Dong ri ji ying gui shu huai 3.7a
詩 shi: 前题: Qian ti 3.7b
詩 shi: 紙鳶: Zhi yuan 3.8a
詩 shi: 新月: Xin yue 3.9a
34 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )