Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

歷代名媛書簡:八卷(民國王秀琴編集,胡文楷選訂)。商務印書館發行, 中華民國三十年(1941)四月初版
Li dai ming yuan shu jian: 8 juan (Compiled by Wang Xiuqin and edited by Hu Wenkai, Republican period)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
封面 Feng mian Page 1
扉頁 Fei ye Page 3
王秀琴女士遺影 Wang Xiuqin nü shi yi ying照片 Zhaopian Page 5
序 Xu文﹕序 Wen: Xu 胡文楷 Hu WenkaiPage 7
凡例 Fan li文﹕凡例 Wen: Fan li Page 9
歷代名媛書簡目錄 Li dai ming yuan shu jian mu lu Page 11
名媛小傳 Ming yuan xiao zhuan文﹕傳 Wen: Zhuan Page 25
漢 Han Page 25
淳于緹縈 Chunyu Tiying文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 王秀琴 Wang XiuqinPage 25
劉細君 Liu Xijun文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 王秀琴 Wang XiuqinPage 25
王嬙 Wang Qiang文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 王秀琴 Wang XiuqinPage 25
許皇后 Xu huang hou文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 王秀琴 Wang XiuqinPage 25
班婕妤 Ban jie yu文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 王秀琴 Wang XiuqinPage 25
趙皇后 Zhao huang hou 王秀琴 Wang XiuqinPage 26
後漢 Hou Han Page 26
梁嫕 Liang Yi文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 王秀琴 Wang XiuqinPage 26
班昭 Ban Zhao文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 王秀琴 Wang XiuqinPage 26
杜泰姬 Du Taiji 王秀琴 Wang XiuqinPage 26
楊禮珪 Yang Ligui文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 王秀琴 Wang XiuqinPage 26
李文姬 Li Wenji文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 王秀琴 Wang XiuqinPage 26
陳惠謙 Chen Huiqian文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 王秀琴 Wang XiuqinPage 27
竇玄妻 Dou Xuan qi文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 王秀琴 Wang XiuqinPage 27
徐淑 Xu Shu 王秀琴 Wang XiuqinPage 27
三國 San guo Page 27
卞皇后 Bian huang hou 王秀琴 Wang XiuqinPage 27
袁氏 Yuan shi 王秀琴 Wang XiuqinPage 27
孫氏 Sun shi文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 王秀琴 Wang XiuqinPage 27
晉 Jin Page 27
衛氏 Wei shi文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 王秀琴 Wang XiuqinPage 27
衞鑠 Wei Shuo文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 王秀琴 Wang XiuqinPage 28
湛氏 Zhan shi文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 王秀琴 Wang XiuqinPage 28
楊苕華 Yang Tiaohua文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 王秀琴 Wang XiuqinPage 28
陳(王參) Chen Can 王秀琴 Wang XiuqinPage 28
孫瓊 Sun Qiong文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 王秀琴 Wang XiuqinPage 28
劉娥 Liu E文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 王秀琴 Wang XiuqinPage 28
張氏 Zhang shi文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 王秀琴 Wang XiuqinPage 28
南北朝 Nanbei chao Page 28
劉英媛 Liu Yingyuan文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 王秀琴 Wang XiuqinPage 28
沈皇后 Shen huang hou文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 王秀琴 Wang XiuqinPage 29
胡皇后 Hu huang hou文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 王秀琴 Wang XiuqinPage 29
張氏 Zhang shi文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 王秀琴 Wang XiuqinPage 29
謝氏 Xie shi文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 王秀琴 Wang XiuqinPage 29
唐 Tang Page 29
武皇后 Wu huang hou文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 王秀琴 Wang XiuqinPage 29
鮑君徽 Bao Junhui文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 王秀琴 Wang XiuqinPage 29
盧氏 Lu shi文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 王秀琴 Wang XiuqinPage 29
崔鶯鶯 Cui Yingying文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 王秀琴 Wang XiuqinPage 30
宋 Song Page 30
劉皇后 Liu huang hou文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 王秀琴 Wang XiuqinPage 30
李清照 Li Qingzhao文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 王秀琴 Wang XiuqinPage 30
562 items (Page 1 of 12)<< | < | > | >> New Search