Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

歷代婦女書信:一卷(民國程餘齋編注)。上海長風書店出版, 中華華民國三十六年九月初版
Li dai fu nü shu xin: 1 juan (Compiled by Cheng Yuzhai, Republican period)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
封面 Feng mian 程餘齋 Cheng Yuzhai Page 1
封面 Feng mian 程餘齋 Cheng Yuzhai Page 2
封面 Feng mian 程餘齋 Cheng Yuzhai Page 3
封面 Feng mian 程餘齋 Cheng Yuzhai Page 4
封面 Feng mian Page 5
空白頁 Kong bai ye Page 6
內封 Nei feng Page 7
版權頁 Ban quan ye Page 8
編輯凡例 Bian ji fan li文﹕凡例 Wen: Fan li 程餘齋 Cheng Yuzhai Page 9
目次 mu ci Page 11
周 Zhou Page 21
問上元夫人書 Wen Shangyuan furen shu文﹕書信 Wen: Shu xin 西王母 XiwangmuPage 21
答西王母書 Da Xiwangmu shu文﹕書信 Wen: Shu xin 上元夫人 Shangyuan furenPage 21
漢 Han Page 22
為兄上書 Wei xiong shang shu文﹕上書 Wen: Shang shu 班昭 Ban ZhaoPage 22
上太后書 Shang Taihou shu文﹕上書 Wen: Shang shu 班昭 Ban ZhaoPage 24
上孝和皇帝書 Shang Xiaohe huang di shu文﹕上書 Wen: Shang shu 梁嫕 Liang YiPage 25
上成帝牋 Shang Chengdi jian文﹕上書 Wen: Shang shu 趙飛燕 Zhao FeiyanPage 26
賀趙皇后正位書 He Zhao huanghou zheng wei shu文﹕書信 Wen: Shu xin 趙合德 Zhao HedePage 27
再賀趙皇后正位書 Zai he Zhao huanghou zheng wei shu文﹕書信 Wen: Shu xin 趙合德 Zhao HedePage 28
與司馬相如書 Yu Sima Xiangru shu文﹕書信 Wen: Shu xin 卓文君 Zhuo WenjunPage 28
上書求贖父刑 Shang shu qiu shu fu xing文﹕上書 Wen: Shang shu 淳于緹縈 Chunyu TiyingPage 29
報漢元帝書 Bao Han yuandi shu文﹕上書 Wen: Shang shu 王嬙 Wang QiangPage 29
述椒房用度書 Shu Jiao fang yong du shu文﹕上書 Wen: Shang shu 許皇后 Xu huang houPage 30
敕二婦書 Chi er fu shu文﹕書信 Wen: Shu xin 楊禮珪 Yang LiguiPage 32
敕弟燮書 Chi di Xie shu文﹕書信 Wen: Shu xin 李文姬 Li WenjiPage 32
教子書 Jiao zi shu文﹕書信 Wen: Shu xin 杜泰姬 Du TaijiPage 33
戒諸女及婦書 Jie zhu nv ji fu shu文﹕書信 Wen: Shu xin 杜泰姬 Du TaijiPage 34
解憂上昭帝書 Jie you shang Zhao di shu文﹕上書 Wen: Shang shu 烏孫公主 Wusun GongzhuPage 34
解憂上宣帝書 Jie you shang Xuan di shu文﹕上書 Wen: Shang shu 烏孫公主 Wusun GongzhuPage 34
戒兄子伯思書 Jie xiong zi Bosi shu文﹕書信 Wen: Shu xin 陳惠謙 Chen HuiqianPage 35
與夫竇玄書 Yu fu Dou Xuan shu 文﹕書信 Wen: Shu xin 竇元妻 Dou Yuan qiPage 35
答夫秦嘉書 Da fu Qin Jia shu文﹕書信 Wen: Shu xin 徐淑 Xu ShuPage 36
再答夫秦嘉書 Zai da fu Qin Jia shu文﹕書信 Wen: Shu xin 徐淑 Xu ShuPage 37
為誓書與兄弟 Wei shi shu yu xiong di文﹕書信 Wen: Shu xin 徐淑 Xu ShuPage 38
魏 Wei Page 39
與楊夫人袁氏書 Yu Yang fu ren Yuan shi shu文﹕書信 Wen: Shu xin 卞夫人(曹丕母) Bian furen (Cao Pi mu)Page 39
答卞夫人書 Da Bian fu ren shu文﹕書信 Wen: Shu xin 楊夫人(楊彪妻) Yang furen (Yang Biao qi)Page 40
讓長秋宮表 Rang Chang qiu gong biao文﹕表 Wen: Biao 甄皇后 Zhen huang houPage 41
上魏王書 Shang Wei wang shu文﹕上書 Wen: Shang shu 曲沃負 Qu WofuPage 42
貽肅書 Yi Su shu文﹕上書 Wen: Shang shu 謝氏尼(王肅妻) Xie shi ni (Wang Su qi)Page 43
晉 Jin Page 45
答夫許邁書 Da fu Xu Mai shu文﹕書信 Wen: Shu xin 孫氏(許邁妻) Sun shi (Xu Mai qi)Page 45
討伐晉書 Tao fa Jin shu文﹕上書 Wen: Shang shu 張氏(苻堅夫人) Zhang shi (Fu Jian furen)Page 45
上元皇后誄表 Shang Yuan huang hou lei biao文﹕誄 Wen: Lei 左芬 Zuo FenPage 46
與虞定夫人薦環夫人書 Yu Yuding fu ren jian Huan fu ren shu文﹕上書 Wen: Shang shu 孫瓊 Sun QiongPage 47
答虞吳國書 Da Yu Wuguo shu文﹕書信 Wen: Shu xin 孫瓊 Sun QiongPage 47
與徒弟孝徵書 Yu tu di Xiaozheng shu文﹕書信 Wen: Shu xin 孫瓊 Sun QiongPage 48
上表言養兄子率為後(于氏) Shang biao yan yang xiong zi Shuai wei hou (Yu shi)文﹕表 Wen: Biao Page 48
與妹劉氏書 Yu mei Liu shi shu文﹕書信 Wen: Shu xin 陳氏(劉臻妻) Chen shi (Liu Zhen qi) Page 54
123 items (Page 1 of 3)<< | < | > | >> New Search