Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

彤芬室文:一卷;彤芬室筆記:一卷(清徐新華撰)。民國3年(1914)杭縣徐氏
Tong fen shi wen:1 juan, Tong fen shi bi ji:1 juan(by Xu Xinhua, Qing Dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
封面 Feng mian 封面
序 Xu 文﹕序 Wen: Xu 張照南 Zhang Zhaonan序.1a
彤芬室文 Tong fen shi wen 1.1a
女學為教育之母說 Nü xue wei jiao yu zhi mu shuo 徐新華 Xu Xinhua1.1a
平等說 Ping deng shuo文:說 Wen: Shuo 徐新華 Xu Xinhua1.2b
士先器識而後文藝論 Shi xian qi shi er hou wen yi lun 文﹕論 Wen: Lun 徐新華 Xu Xinhua1.3b
論小學校教授外國文字 Lun xiao xue xiao jiao shou wai gun wen zi 文﹕論 Wen: Lun 徐新華 Xu Xinhua1.4b
殖民說 Zhi min shuo文:說 Wen: Shuo 徐新華 Xu Xinhua1.7a
游飛來峯記 You Fei lai feng ji文﹕記 Wen: Ji 徐新華 Xu Xinhua1.9a
原神 Yuan shen 文﹕文 Wen: Wen 徐新華 Xu Xinhua1.10b
史記列項羽於本紀說 Shi ji lie Xiang Yu yu Ben ji shuo文﹕論 Wen: Lun 徐新華 Xu Xinhua1.11b
古人論文主潔說 Gu ren lun wan zhu jie shuo文﹕論 Wen: Lun 徐新華 Xu Xinhua1.12a
論周建諸侯秦設郡縣之利弊 Lun Zhou jian zhu hou Qin she jun xian zhi li bi 文﹕論 Wen: Lun 徐新華 Xu Xinhua1.13a
游俠論 You xia lun文﹕論 Wen: Lun 徐新華 Xu Xinhua1.15b
論女子要求參政權 Lun nü zi yao qiu can zheng quan 文﹕論 Wen: Lun 徐新華 Xu Xinhua1.16b
生死論 Sheng si lun 文﹕論 Wen: Lun 徐新華 Xu Xinhua1.18a
讀騶衍大九州論書後 Du Zou Yan Da Jiuzhou lun shu hou文﹕文 Wen: Wen 徐新華 Xu Xinhua1.19a
三代聖王以禮樂為治天下之急務論 San dai sheng wang yi li yue wei zhi tian xia zhi ji wu lun文﹕論 Wen: Lun 徐新華 Xu Xinhua1.20a
論中國文字之變遷 Lun Zhongguo wen zi zhi bian qian文﹕論 Wen: Lun 徐新華 Xu Xinhua1.21a
小樓聽雨記 Xiao lao ting yu ji文﹕記 Wen: Ji 徐新華 Xu Xinhua1.22b
論鄭莊克叚 Lun Zhen Zhuang ke Jia 文﹕論 Wen: Lun 徐新華 Xu Xinhua1.24a
李鳳林傳 Li Fenglin zhuan 文﹕傳 Wen: Zhuan 徐新華 Xu Xinhua1.25a
原才 Yuan cai 文﹕文 Wen: Wen 徐新華 Xu Xinhua1.26b
序 Xu文﹕序 Wen: Xu 丁立中 Ding Lizhong彤芬室筆記序.1a
彤芬室筆記 Tong fen shi bi ji 彤芬室筆記.1a
(彤芬室筆記一) (Tong fen shi bi ji yi) 文﹕記 Wen: Ji 徐新華 Xu Xinhua彤芬室筆記.1a
(彤芬室筆記二) (Tong fen shi bi ji er)文﹕記 Wen: Ji 徐新華 Xu Xinhua彤芬室筆記.1a
(彤芬室筆記三) (Tong fen shi bi ji san)文﹕記 Wen: Ji 徐新華 Xu Xinhua彤芬室筆記.1b
(彤芬室筆記四) (Tong fen shi bi ji si)文﹕記 Wen: Ji 徐新華 Xu Xinhua彤芬室筆記.1b
(彤芬室筆記五) (Tong fen shi bi ji wu)文﹕記 Wen: Ji 徐新華 Xu Xinhua彤芬室筆記.2a
(彤芬室筆記六) (Tong fen shi bi ji liu)文﹕記 Wen: Ji 徐新華 Xu Xinhua彤芬室筆記.2a
(彤芬室筆記七) (Tong fen shi bi ji qi)文﹕記 Wen: Ji 徐新華 Xu Xinhua彤芬室筆記.2b
(彤芬室筆記八) (Tong fen shi bi ji ba)文﹕記 Wen: Ji 徐新華 Xu Xinhua彤芬室筆記.2b
(彤芬室筆記九) (Tong fen shi bi ji jiu)文﹕記 Wen: Ji 徐新華 Xu Xinhua彤芬室筆記.2b
(彤芬室筆記十) (Tong fen shi bi ji shi)文﹕記 Wen: Ji 徐新華 Xu Xinhua彤芬室筆記.3a
(彤芬室筆記十一) (Tong fen shi bi ji shi yi)文﹕記 Wen: Ji 徐新華 Xu Xinhua彤芬室筆記.3a
(彤芬室筆記十二) (Tong fen shi bi ji shi er)文﹕記 Wen: Ji 徐新華 Xu Xinhua彤芬室筆記.3b
(彤芬室筆記十三) (Tong fen shi bi ji shi san)文﹕記 Wen: Ji 徐新華 Xu Xinhua彤芬室筆記.4a
(彤芬室筆記十四) (Tong fen shi bi ji shi si)文﹕記 Wen: Ji 徐新華 Xu Xinhua彤芬室筆記.4a
(彤芬室筆記十五) (Tong fen shi bi ji shi wu)文﹕記 Wen: Ji 徐新華 Xu Xinhua彤芬室筆記.4b
(彤芬室筆記十六) (Tong fen shi bi ji shi liu)文﹕記 Wen: Ji 徐新華 Xu Xinhua彤芬室筆記.5b
(彤芬室筆記十七) (Tong fen shi bi ji shi qi)文﹕記 Wen: Ji 徐新華 Xu Xinhua彤芬室筆記.6a
(彤芬室筆記十八) (Tong fen shi bi ji shi ba)文﹕記 Wen: Ji 徐新華 Xu Xinhua彤芬室筆記.6a
(彤芬室筆記十九) (Tong fen shi bi ji shi jiu)文﹕記 Wen: Ji 徐新華 Xu Xinhua彤芬室筆記.6a
(彤芬室筆記二十) (Tong fen shi bi ji er shi)文﹕記 Wen: Ji 徐新華 Xu Xinhua彤芬室筆記.6b
(彤芬室筆記二十一) (Tong fen shi bi ji er shi yi)文﹕記 Wen: Ji 徐新華 Xu Xinhua彤芬室筆記.6b
(彤芬室筆記二十二) (Tong fen shi bi ji er shi er)文﹕記 Wen: Ji 徐新華 Xu Xinhua彤芬室筆記.7a
(彤芬室筆記二十三) (Tong fen shi bi ji er shi san)文﹕記 Wen: Ji 徐新華 Xu Xinhua彤芬室筆記.7a
(彤芬室筆記二十四) (Tong fen shi bi ji er shi si)文﹕記 Wen: Ji 徐新華 Xu Xinhua彤芬室筆記.7a
(彤芬室筆記二十五) (Tong fen shi bi ji er shi wu)文﹕記 Wen: Ji 徐新華 Xu Xinhua彤芬室筆記.8a
96 items (Page 1 of 2)<< | < | > | >> New Search