明淸婦女著作
明淸婦女著作

意蘭吟剩:一卷(清吳毓蓀撰)。清光緒十七年(1891)刻本
Yilan yin sheng: 1 juan (by Wu Yusun, Qing dynasty)

閱讀原著

編目提要

目錄 (20 項記錄)文體詩體作者頁碼
摸魚兒 : 意蘭幼工吟詠未笄而逝余從外舅吳廣盦先生索其遣詩藏之今春刻二親稿成謀附刊於後調寄摸魚兒三闕書懷即題簡首 Mo yu er : Yilan you gong yin yong bing ji er shi yu cong wai jiu Wu Guangan xian sheng suo qi yi shi cang zhi jin chun ke er qin gao cheng mou fu kan yu hou diao ji Mo yu er san que shu huai ji ti jian shou詞 ci 彭泰士 Peng Taishi題詞.1a
摸魚兒 : 意蘭幼工吟詠未笄而逝余從外舅吳廣盦先生索其遣詩藏之今春刻二親稿成謀附刊於後調寄摸魚兒三闕書懷即題簡首 Mo yu er : Yilan you gong yin yong bing ji er shi yu cong wai jiu Wu Guangan xian sheng suo qi yi shi cang zhi jin chun ke er qin gao cheng mou fu kan yu hou diao ji Mo yu er san que shu huai ji ti jian shou詞 ci 彭泰士 Peng Taishi題詞.1b
摸魚兒 : 意蘭幼工吟詠未笄而逝余從外舅吳廣盦先生索其遣詩藏之今春刻二親稿成謀附刊於後調寄摸魚兒三闕書懷即題簡首 Mo yu er : Yilan you gong yin yong bing ji er shi yu cong wai jiu Wu Guangan xian sheng suo qi yi shi cang zhi jin chun ke er qin gao cheng mou fu kan yu hou diao ji Mo yu er san que shu huai ji ti jian shou詞 ci 彭泰士 Peng Taishi題詞.2a
摸魚兒 : 意蘭幼工吟詠未笄而逝余從外舅吳廣盦先生索其遣詩藏之今春刻二親稿成謀附刊於後調寄摸魚兒三闕書懷即題簡首 Mo yu er : Yilan you gong yin yong bing ji er shi yu cong wai jiu Wu Guangan xian sheng suo qi yi shi cang zhi jin chun ke er qin gao cheng mou fu kan yu hou diao ji Mo yu er san que shu huai ji ti jian shou詞 ci 彭泰士 Peng Taishi題詞.2b
(跋) (Ba)文﹕跋 Wen: Ba 彭泰士 Peng Taishi跋.1a
(跋) (Ba)文﹕跋 Wen: Ba 彭泰士 Peng Taishi跋.1b
2 詩詞/文/圖 (第 1 / 1)新搜尋