Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

名媛詩話十二卷續集三卷: 十五卷(清沈善寶撰)。清光緒五年(1879)鴻雪樓刻巾箱本
Ming yuan shi hua shi er juan xu ji san juan: 15 juan (by Shen Shanbao, Qing Dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

Contents (384 leaves)Genre and FormAuthorPage Number
自序 Zi xu文﹕自序 Wen: Zi xu 沈善寶 Shen Shanbao卷一1a
自序 Zi xu文﹕自序 Wen: Zi xu 沈善寶 Shen Shanbao卷一1b
論顧若璞 Lun Gu Ruopu文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一1b
論顧若璞 Lun Gu Ruopu文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一2a
論畢著 Lun Bi Zhu文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一2a
論畢著 Lun Bi Zhu文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一2b
論畢著 Lun Bi Zhu文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一3a
論商景徽徐伊璧 Lun Shang Jinghui Xu Yibi文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一3a
論商景徽徐伊璧 Lun Shang Jinghui Xu Yibi文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一3b
論祁德瓊祁德淵祁德茝朱德容 Lun Qi Deqiong Qi Deyuan Qi Dechai Zhu Derong文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一3b
論祁德瓊祁德淵祁德茝朱德容 Lun Qi Deqiong Qi Deyuan Qi Dechai Zhu Derong文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一4a
論祁德瓊祁德淵祁德茝朱德容 Lun Qi Deqiong Qi Deyuan Qi Dechai Zhu Derong文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一4b
論黃媛介黃媛貞 Lun Huang Yuanjie Huang Yuanzhen文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一4b
論黃媛介黃媛貞 Lun Huang Yuanjie Huang Yuanzhen文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一5a
論黃幼藻黃幼蘩 Lun Huang Youzao Huang Youfan文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一5a
論黃幼藻黃幼蘩 Lun Huang Youzao Huang Youfan文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一5b
論侯蓁宜侯懷風 Lun Hou Zhenyi Hou Huaifeng文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一5b
論侯蓁宜侯懷風 Lun Hou Zhenyi Hou Huaifeng文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一6a
論龔靜照陳守範 Lun Gong Jingzhao Chen Shoufan文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一6a
論龔靜照陳守範 Lun Gong Jingzhao Chen Shoufan文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一6b
論龔靜照陳守範 Lun Gong Jingzhao Chen Shoufan文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一7a
論郭純貞劉氏 Lun Guo Chunzhen Liu shi 文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一7a
論郭純貞劉氏 Lun Guo Chunzhen Liu shi 文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一7b
論郭純貞劉氏 Lun Guo Chunzhen Liu shi 文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一8a
論朱中楣 Lun Zhu Zhongmei文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一8a
論柴貞儀柴靜儀 Lun Chai Zhenyi Chai Jingyi 文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一8b
論柴貞儀柴靜儀 Lun Chai Zhenyi Chai Jingyi 文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一9a
論朱柔則 Lun Zhu Rouze文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一9a
論朱柔則 Lun Zhu Rouze文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一9b
論錢鳳綸 Lun Qian Fenglun文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一9b
論錢鳳綸 Lun Qian Fenglun文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一10a
論林以寧 Lun Lin Yining文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一10a
論林以寧 Lun Lin Yining文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一10b
論林以寧 Lun Lin Yining文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一11a
論顧長任顧姒 Lun Gu Changren Gu si文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一11a
論顧長任顧姒 Lun Gu Changren Gu si文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一11b
論馮嫻詩 Lun Feng Xian shi文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一11b
論張昊張昂 Lun Zhang Hao Zhang Ang文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一11b
論張昊張昂 Lun Zhang Hao Zhang Ang文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一12a
論毛媞 Lun Mao Ti文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一12a
論毛媞 Lun Mao Ti文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一12b
論吳氏吳芳在 Lun Wu shi Wu Fangzai文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一12b
論吳氏吳芳在 Lun Wu shi Wu Fangzai文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一13a
論吳氏吳芳在 Lun Wu shi Wu Fangzai文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一13b
論沈采蘋 Lun Shen Caiping文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一13b
論沈采蘋 Lun Shen Caiping文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一14a
論許氏 Lun Xu shi文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一14a
論許氏 Lun Xu shi文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一14b
論季琬 Lun Ji Wan文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一14b
論季琬 Lun Ji Wan文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一15a
499 items (Page 1 of 10)<< | < | > | >> New Search