Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

名媛詩話十二卷續集三卷: 十五卷(清沈善寶撰)。清光緒五年(1879)鴻雪樓刻巾箱本
Ming yuan shi hua shi er juan xu ji san juan: 15 juan (by Shen Shanbao, Qing Dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
名媛詩話序 Ming yuan shi hua xu文﹕序 Wen: Xu 秦煥 Qin Huan秦煥序1a
自序 Zi xu文﹕自序 Wen: Zi xu 沈善寶 Shen Shanbao卷一1a
論顧若璞 Lun Gu Ruopu文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一1b
論畢著 Lun Bi Zhu文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一2a
論商景徽徐伊璧 Lun Shang Jinghui Xu Yibi文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一3a
論祁德瓊祁德淵祁德茝朱德容 Lun Qi Deqiong Qi Deyuan Qi Dechai Zhu Derong文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一3b
論黃媛介黃媛貞 Lun Huang Yuanjie Huang Yuanzhen文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一4b
論黃幼藻黃幼蘩 Lun Huang Youzao Huang Youfan文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一5a
論侯蓁宜侯懷風 Lun Hou Zhenyi Hou Huaifeng文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一5b
論龔靜照陳守範 Lun Gong Jingzhao Chen Shoufan文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一6a
論郭純貞劉氏 Lun Guo Chunzhen Liu shi 文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一7a
論朱中楣 Lun Zhu Zhongmei文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一8a
論柴貞儀柴靜儀 Lun Chai Zhenyi Chai Jingyi 文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一8b
論朱柔則 Lun Zhu Rouze文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一9a
論錢鳳綸 Lun Qian Fenglun文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一9b
論林以寧 Lun Lin Yining文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一10a
論顧長任顧姒 Lun Gu Changren Gu si文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一11a
論馮嫻詩 Lun Feng Xian shi文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一11b
論張昊張昂 Lun Zhang Hao Zhang Ang文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一11b
論毛媞 Lun Mao Ti文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一12a
論吳氏吳芳在 Lun Wu shi Wu Fangzai文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一12b
論沈采蘋 Lun Shen Caiping文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一13b
論許氏 Lun Xu shi文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一14a
論季琬 Lun Ji Wan文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一14b
論孔麗貞顏氏 Lun Kong Lizhen Yan shi文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一15b
論顧基 Lun Gu Ji文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一17a
論杜小英鄭啟秀李氏秦玉梅 Lun Du Xiaoying Zheng Qixiu Li shi Qin Yumei文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一17b
論劉夫人 Lun Liu fu ren 文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一18b
論陳永靜 Lun Chen Yongjing文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一18b
論丁玉如張姒音 Lun Ding Yuru Zhang Siyin文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一19a
論周庚 Lun Zhou Geng 文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一19b
論吳柏 Lun Wu Bai文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一20a
論顧文婉 Lun Gu Wenwan文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一20b
論湯淑英 Lun Tang Shuying文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一21a
論徐文琳 Lun Xu Wenlin文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一21a
論吳氏 Lun Wu shi文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一21b
論范姝 Lun Fan Shu文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一22a
論沈綺 Lun Shen Qi文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一22a
論周瓊 Lun Zhou Qiong文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一22b
論黃德貞 Lun Huang Dezhen文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一23a
論惲冰 Lun Yun Bing文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一23a
論陳爽軒 Lun Chen Shuangxuan文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷一23b
名媛詩話卷一終 Ming yuan shi hua juan yi zhong 卷一23b
論戈貞韓孝梅袁寒篁聞璞趙秉清 Lun Ge Zhen Han Xiaomei Yuan Hanhuang Wen Pu Zhao Bingqing文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷二1a
論張義姑蔣蓮姑 Lun Zhang Yigu Jiang Liangu文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷二2b
論孟思光 Lun Meng Siguang文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷二3b
論王靜淑王端淑 Lun Wang Jingshu Wang Duanshu文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷二5a
論王慧 Lun Wang Hui文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷二5b
論徐燦王朗 Lun Xu Can Wang Lang文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷二6b
論養易齋女史蘭軒女史 Lun Yangyizhai nüshi Lanxuan nüshi文﹕詩話 Wen: Shi hua 沈善寶 Shen Shanbao卷二7b
514 items (Page 1 of 11)<< | < | > | >> New Search