Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

名媛詩緯初編(清王端淑輯)。清康熙六年(1667)清音堂刻本
Ming yuan shi wei chu bian (Edited by Wang Duanshu, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

Contents (806 leaves)Genre and FormAuthorPage Number
子夜歌 Zi ye ge詩 五言古詩 shi 五言古詩沈天孫 Shen Tiansun6.6a
春日送七寳姊歸寧 Chun ri song Qibao zi gui ning詩 七言絕句 shi 七言絕句沈天孫 Shen Tiansun6.6a
自君之出矣 Zi jun zhi chu yi詩 五言古詩 shi 五言古詩沈天孫 Shen Tiansun6.6a
自君之出矣 Zi jun zhi chu yi詩 五言古詩 shi 五言古詩沈天孫 Shen Tiansun6.6b
睡蝶 Shui die詩 七言律詩 shi 七言律詩沈天孫 Shen Tiansun6.6b
頳桐 Cheng tong詩 七言律詩 shi 七言律詩沈天孫 Shen Tiansun6.6b
贈湘靈(二首) Zeng Xiangling詩 七言絕句 shi 七言絕句沈天孫 Shen Tiansun6.7a
禮觀音大士和湘靈 Li guan yin da shi he Xiangling詩 七言絕句 shi 七言絕句沈天孫 Shen Tiansun6.7a
秋夜 Qiu ye詩 七言絕句 shi 七言絕句沈天孫 Shen Tiansun6.7b
游仙曲 You xian qu詩 七言絕句 shi 七言絕句沈天孫 Shen Tiansun6.7b
花燭詞贈王蕙芳 Hua zhu ci zeng Wang Huifang詩 七言絕句 shi 七言絕句沈天孫 Shen Tiansun6.7b
明妃 Ming fei詩 七言絕句 shi 七言絕句沈天孫 Shen Tiansun6.8a
採桑曲 Cai sang qu詩 七言絕句 shi 七言絕句沈天孫 Shen Tiansun6.8a
12 items (Page 1 of 1)New Search