Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

長離閣集: 一卷 (林下雅音集﹕五種(淸冒俊輯)。淸光緖十年(1884)刻本。)
Chang li ge ji: 1 juan (Lin xia ya yin ji: 5 zhong (edited by Mao Jun, Qing dynasty))

View digitized version

Bibliographic information

5 titles within this collection
Contents (35 leaves)Genre and FormAuthorPage Number
孫薇隱妻王孺人墓志銘 Sun Weiyin qi Wang ru ren mu zhi ming文﹕墓誌銘 Wen: Mu zhi ming 袁枚 Yuan Mei墓志銘.1a
孫薇隱妻王孺人墓志銘 Sun Weiyin qi Wang ru ren mu zhi ming文﹕墓誌銘 Wen: Mu zhi ming 袁枚 Yuan Mei墓志銘.1b
孫薇隱妻王孺人墓志銘 Sun Weiyin qi Wang ru ren mu zhi ming文﹕墓誌銘 Wen: Mu zhi ming 袁枚 Yuan Mei墓志銘.2a
孫薇隱妻王孺人墓志銘 Sun Weiyin qi Wang ru ren mu zhi ming文﹕墓誌銘 Wen: Mu zhi ming 袁枚 Yuan Mei墓志銘.2b
1 items (Page 1 of 1)New Search