Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Geographical Location [Haiyan]

海鹽 (Haiyan) in 浙江(清) (Zhejiang). Contemporary Name : 浙江海鹽 (Zhejiang Haiyan) - 查閱地圖 (View Map)
poets from this region from this time period: (48)
poets from this region from all time periods: (49)
陳克鋐 (Chen Kehong)
陳其泰 (Chen Qitai) 字靜卿 (Jingqing)
黃憲清 (Huang Xianqing) 字韻珊 (Yunshan)
黃燮清 (Huang Xieqing) 字韻甫 (Yunfu)
陸光宗 (Lu Guangzong)
馬華鼎 (Ma Huading) 字侶彝 (Lüyi)
馬用俊 (Ma Yongjun) 字少白 (Shaobai)
任方珩 (Ren Fangheng) 字叔田 (Shutian)
沈麟振 (Shen Linzhen) 字玉園 (Yuyuan)
孫映煜 (Sun Yingyu) 字黼齋 (Fuzhai)
汪志桂 (Wang Zhigui) 字一山 (Yishan)
吳世培 (Wu Shipei) 字無念 (Wunian)
俞浩 (Yu Hao) 字四香 (Sixiang)
張步蟾 (Zhang Buchan) 字犀谷 (Xigu)
周可宗 (Zhou Kezong) 字子固 (Zigu)
朱丙壽 (Zhu Bingshou) 字少虞 (Shaoyu)
朱昌頤 (Zhu Changyi) 字吉求 (Jiqiu)
朱辰煦 (Zhu Chenxu) 字竹均 (Zhujun)
朱方增 (Zhu fangzeng) 字虹舫 (Hongfang)
朱福詵 (Zhu Fushen) 字桂卿 (Guiqing)
朱廣權 (Zhu Guangquan) 字季衡 (Ji Heng)
朱錦琮 (Zhu Jincong) 字尚齋 (Shangzhai)
朱泰修 (Zhu Taixiu) 字鏡薌 (Jingxiang)
朱琰 (Zhu Yan) 字桐川 (Tongchuan)
朱有虔 (Zhu Youqian) 字左卿 (Zuoqing)
朱有源 (Zhu Youyuan) 字月槎 (Yuecha)
朱昭虔 (Zhu Zhaoqian) 字荃谿 (Quanxi)
陳麟瑞 (Chen Linrui) 字若蘭 (Ruolan)
陳書 (Chen Shu) 字仲玉 (Zhongyu)
陳紫婉 (Chen Ziwan) 字桐生 (Tongsheng)
陸雲 (Lu Yun) 字衡機 (Hengji)
陸瞻雲 (Lu Zhanyun) 字蘅磯 (Hengji)
梅史 (Mei Shi) 字玉卿 (Yuqing)
彭孫倩 (Peng Sunqian) 字孌如 (Luanru)
彭琬 (Peng Wan) 字玉映 (Yuying)
彭琰 (Peng Yan) 字幼玉 (Youyu)
彭玉嵌 (Peng Yuqian)
吾德明 (Wu Deming) 字左芬 (Zuofen)
吳慎 (Wu Shen) 字厚安 (Houan)
徐恆和 (Xu Henghe) 字久和 (Jiuhe)
徐人雅 (Xu Renya) 字藕仙 (Ouxian)
徐宜芬 (Xu Yifen) 字宛如 (Wanru)
虞兆淑 (Yu Zhaoshu) 字蓉城 (Rongcheng)
張步蘐 (Zhang Buxuan) 字紙田 (Zhitian)
張淑 (Zhang Shu) 字若蘭 (Ruolan)
周福蓮 (Zhou Fulian)
朱逵 (Zhu Kui) 字虔齋 (Qianzhai)
朱美英 (Zhu Meiying) 字蕊生 (Ruisheng)
朱璵 (Zhu Yu) 字葆瑛 (Baoying)

( Back )