Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Geographical Location [Changzhou]

長洲 (Changzhou) in 江蘇(清) (Jiangsu). Contemporary Name : 江蘇蘇州 (Jiangsu Suzhou) - 查閱地圖 (View Map)
poets from this region from this time period: (140)
陳基 (Chen Ji) 字竹士 (Zhushi)
程琰 (Cheng Yan) 字東冶 (Dongye)
褚廷璋 (Chu Tingzhang) 字左峩 (Zuoe) 號筠心 (Yunxin)
杜學謙 (Du Xueqian)
顧承 (Gu Cheng) 字燕謀 (Yanmou) 號醉易 (Zuiyi)
顧元熙 (Gu Yuanxi) 字麗丙 (Libing) 號耕石 (Gengshi)
郭鳳梁 (Guo Fengliang) 字季虎 (Jihu)
郭榮光 (Guo Rongguang) 字懷熙 (Huaixi) 號根梅 (Genmei)
韓菼 (Han Tan) 字元少 (Yuanshao) 號慕廬 (Mulu)
李楘 (Li Mu) 字滄雲 (Cangyun)
李繩 (Li Sheng) 字勉伯 (Mianbo) 號耘圃 (Yunpu) 其他字 、號勉百 (Mianbai)
馬釗(長洲) (Ma Zhao (Changzhou)) 字遠林 (Yuanlin)
潘鍾瑞 (Pan Zhongrui) 字麐生 (Linsheng) 號瘦羊 (Souyang) 其他字 、號麟生﹐香禪居士 (Linsheng, Xiangchanjushi)
潘遵祁 (Pan Zunqi) 字覺夫 (Juefu) 號順之 (Shunzhi) 其他字 、號西圃 (Xipu)
彭翰孫 (Peng Hansun) 字南屏 (Nanping)
彭紹升 (Peng Shaosheng) 字允初 (Yunchu) 號尺木 (Chimu) 其他字 、號二林居士 (Erlinjushi)
彭泰士 (Peng Taishi) 字魯瞻 (Luzhan) 號頡林 (Jielin)
彭慰高 (Peng Weigao) 字訥生 (Nesheng) 號鈍舫老人 (Dunfanglaoren)
彭希洛 (Peng Xiluo) 字景川 (Jingchuan) 號瑤圃 (Yaopu) 其他字 、號簡緣 (Jianyuan)
沈德潛 (Shen Deqian) 字確士 (Queshi) 號歸愚 (Guiyu)
沈亮 (Shen Liang)
宋鎔 (Song Rong) 字亦陶 (Yitao)
宋思敬 (Song Sijing) 字秋厓 (Qiuya)
宋翔凰 (Song Xianghuang) 字於庭 (Yuting)
宋志沂 (Song Zhiyi) 字浣花 (Huanhua)
孫晉灝 (Sun Jinhao)
孫麟趾 (Sun Linzhi) 字清瑞 (Qingrui) 號月坡 (Yuepo)
陶樑 (Tao Liang) 字寧求 (Ningqiu) 號鳧薌 (Fuxiang)
陶然 (Tao Ran) 字藜青 (Liqing) 號芑孫 (Qisun)
王大淮 (Wang Dahuai) 字海門 (Haimen)
王大堉 (Wang Dayu) 字秋垞 (Qiucha)
王鴻 (Wang Hong) 字子梅 (Zimei)
王嘉祿 (Wang Jialu) 字綏之 (Suizhi) 號井叔 (Jingshu)
王芑孫 (Wang Qisun) 字惕甫 (Tifu) 號念豐 (Nianfeng) 其他字 、號楞伽山人, 鐵夫 (Lengjiashanren, Tiefu)
王鏞 (Wang Yong) 字虞笙 (Yusheng)
吳梅 (Wu Mei) 字瞿安 (Qu'an) 號霜崖 (Shuangya) 其他字 、號靈駁 (Lingbo)
葉昌熾 (Ye Changzhi) 字頌魯 (Songlu) 號緣督廬主人 (Yuanduluzhuren) 其他字 、號鞠裳、菊裳 (Jushang,Jushang)
尤維熊 (You Weixiong) 字祖望 (Zuwang) 號二娛 (Eryu)
袁慰祖 (Yuan Weizu) 字律躬 (Lügong) 號竹室 (Zhushi) 其他字 、號笠公 (Ligong)
曹佩英 (Cao Peiying) 字小琴 (Xiaoqin)
曹貞秀 (Cao Zhenxiu) 字墨琴 (Moqin)
陳蕙芳 (Chen Huifang)
陳絳綃 (Chen Jiangxiao) 字彩霞 (Caixia) 號平江女史 (Pingjiangnüshi)
陳鸞徵 (Chen Luanzheng) 字佛禽 (foqin)
陳啟淑 (Chen Qishu)
陳筠湘 (Chen Yunxiang) 字琳簫 (Linxiao)
丁素娟 (Ding Sujuan) 字仲蘭 (Zhonglan) 號蘋垞 (Pingcha) 其他字 、號丁愫心 (Ding Suxin)
段容 (Duan Rong) 字杏煙 (Xingyan)
馮挹芳 (Feng Yifang) 字琴仙 (Qinxian)
葛覃 (Ge Tan) 字文娥 (Wene)
(Page 1 of 3)<< | < | > | >> New Search

poets from this region from all time periods: (249)

( Back )