Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Geographical Location [Changzhou]

長洲 (Changzhou) in 江蘇(清) (Jiangsu). Contemporary Name : 江蘇蘇州 (Jiangsu Suzhou) - 查閱地圖 (View Map)
poets from this region from this time period: (140)
poets from this region from all time periods: (249)
柴汝貞 (Chai Ruzhen) 字癡生 (Chisheng)
陳基 (Chen Ji) 字竹士 (Zhushi)
陳克家 (Chen Kejia) 字子剛 (Zigang)
陳上善 (Chen Shangshan) 字元者 (Yuanzhe)
陳希哲 (Chen Xizhe) 字雲濤 (Yuntao)
程琰 (Cheng Yan) 字東冶 (Dongye)
褚廷璋 (Chu Tingzhang) 字左峩 (Zuoe)
戴賡保 (Dai Gengbao) 字勉齋 (Mianzhai)
董國華 (Dong Guohua) 字榮若 (Rongruo)
杜學謙 (Du Xueqian)
高毓岱 (Gao Yudai) 字魯峰 (Lufeng)
顧承 (Gu Cheng) 字燕謀 (Yanmou)
顧蒓 (Gu Chun) 字希翰 (Xihan)
顧廷龍 (Gu Tinglong)
顧元熙 (Gu Yuanxi) 字麗丙 (Libing)
顧宗泰 (Gu Zongtai) 字景嶽 (Jingyu)
郭鳳岡 (Guo Fenggang) 字於陽 (Yuyang)
郭鳳梁 (Guo Fengliang) 字季虎 (Jihu)
郭榮光 (Guo Rongguang) 字懷熙 (Huaixi)
郭瑞光 (Guo Ruiguang) 字芝雲 (Zhiyun)
韓菼 (Han Tan) 字元少 (Yuanshao)
惠棟 (Huidong) 字定宇 (Dingyu)
江遲 (Jiang Chi) 字晉之 (Jinzhi)
金學蓮 (Jin Xuelian) 字子青 (Ziqing)
李楘 (Li Mu) 字滄雲 (Cangyun)
李繩 (Li Sheng) 字勉伯 (Mianbo)
劉傳祁 (Liu Chuanqi) 字儕交 (Chaijiao)
陸恭 (Lu Gong) 字孟莊 (Mengzhuang)
廬毓嵩 (Lu Yusong)
馬捷 (Ma Jie) 字瑞申 (Ruishen)
馬釗(長洲) (Ma Zhao (Changzhou)) 字遠林 (Yuanlin)
潘鍾瑞 (Pan Zhongrui) 字麐生 (Linsheng)
潘遵祁 (Pan Zunqi) 字覺夫 (Juefu)
潘祖蔭 (Pan Zuyin) 字東墉 (Dongyong)
彭翰孫 (Peng Hansun) 字南屏 (Nanping)
彭紹升 (Peng Shaosheng) 字允初 (Yunchu)
彭泰士 (Peng Taishi) 字魯瞻 (Luzhan)
彭慰高 (Peng Weigao) 字訥生 (Nesheng)
彭希洛 (Peng Xiluo) 字景川 (Jingchuan)
沈德潛 (Shen Deqian) 字確士 (Queshi)
沈亮 (Shen Liang)
沈圻 (Shen Qi) 字銕龍 (Tielong)
沈芝芳 (Shen Zhifang)
宋鎔 (Song Rong) 字亦陶 (Yitao)
宋思敬 (Song Sijing) 字秋厓 (Qiuya)
宋翔凰 (Song Xianghuang) 字於庭 (Yuting)
宋志沂 (Song Zhiyi) 字浣花 (Huanhua)
孫晉灝 (Sun Jinhao)
孫麟趾 (Sun Linzhi) 字清瑞 (Qingrui)
孫義銞 (Sun Yijun) 字子和
(Page 1 of 5)<< | < | > | >> New Search

( Back )