Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Geographical Location [She Xian]

歙縣 (She Xian) in 安徽(清) (Anhui). Contemporary Name : 安徽歙縣 (Anhui She Xian) - 查閱地圖 (View Map)
poets from this region from this time period: (59)
鮑文淳 (Bao Wenchun) 字粹然 (Cuiran) 其他字 、號馨山 (Xinshan)
曹彭洛 (Cao Pengluo) 字芙裳 (Fushang)
曹應鐘 (Cao Yingzhong) 字念生 (Niansheng) 其他字 、號耳山 (Ershan)
方紀堂 (Fang Jitang)
洪本燿 (Hong Benyao) 字亮采 (Liangcai) 號肖梅 (Xiaomei)
洪承禧 (Hong Chengxi) 字筱江 (Xiaojiang)
洪範 (Hong Fan ) 字石農 (Shinong)
洪瑞文 (Hong Ruiwen) 字筱圖 (Xiaotu)
胡正仁 (Hu Zhengren) 字心蓮 (Xinlian)
羅定霖 (Luo Dinglin) 字雲芙 (Yunfu)
潘貞敏 (Pan Zhenmin) 字伯時 (Boshi)
王茂蔭 (Wang Maoyin) 字椿年 (Chunnian) 其他字 、號子懷 (Zihuai)
汪宗沂 (Wang Zongyi) 字仲伊 (Zhongyi) 號韜廬 (Taolu) 其他字 、號咏村 (Yongcun)
吳端甫 (Wu Duanfu) 字畹清 (Wanqing)
吳鴻勛 (Wu Hongxun) 字子嘉 (Zijia) 號心蘭 (Xinlan) 其他字 、號小竹、知非翁、鶴峰、紫袈道人、知還室主 (Xiaozhu, Zhifeiweng, Hefeng, Zijiadaoren, Zhihuanshizhu)
項承明 (Xiang Chengming) 字晴軒 (Qingxuan)
周忠鋆 (Zhou Zhongyun) 字聘三 (Pinsan) 號病鴛詞人 (Bing yuan ci ren) 其他字 、號品珊, 韞寶樓主 (Pinshan,Yun bao lou zhu)
朱文翰 (Zhu Wenhan) 字蒼楣 (Cangmei) 號見庵 (Jian'an)
鮑淑媚 (Bao Shumei) 字詠洲 (Yongzhou)
鮑文芸 (Bao Wenyun) 字伴香 (Banxiang)
鮑印 (Bao Yin) 字尊古 (Zungu)
畢著 (Bi Zhu) 字韜文 (Taowen) 其他字 、號昭文, 畢朗﹐弢文﹐少陵 (Zhaowen, Bilang, Taowen, Shaoling)
曹淑英 (Cao Shuying) 字華玉 (Huayu)
程雲 (Cheng Yun) 字友鶴 (Youhe) 號梅衫 (Meishan)
程瑜秀 (Cheng Yuxiu)
春桃 (Chuntao)
方荃 (Fang Quan)
方婉儀 (Fang Wanyi) 號白蓮居士 (Bailianjushi)
方月容 (Fang Yuerong) 字素玉 (Suyu)
何佩芬 (He Peifen) 字吟香 (Yinxiang) 號蘭卿 (Lanqing)
何佩玉 (He Peiyu) 字琬碧 (Wanbi) 其他字 、號隝霞﹐瓊若﹐塢霞﹐浣碧 (Daoxia, Qiongruo,Wuxia,Huanbi)
何佩珠 (He Peizhu) 字芷香 (Zhixiang) 號天都女史 (Tiandunüshi)
洪曇蕊 (Hong Tanrui)
洪秀 (Hong Xiu) 字玉山 (Yushan)
黃克巽 (Huang Kexun)
黃之柔 (Huang Zhirou) 字靜宜 (Jingyi) 號玉琴 (Yuqin)
蔣錦樓 (Jiang Jinlou)
江秀瓊 (Jiang Xiuqiong) 字瑤峯 (Yaofeng)
金若蘭 (Jin Ruolan) 字者香 (Zhexiang)
舒姒 (Shu Si) 字嗣音 (Siyin)
汪景山 (Wang Jingshan) 字逸令 (Yiling)
汪是 (Wang Shi) 字貞菴 (Zhen'an)
汪嫈 (Wang Ying) 字雅安 (Yaan)
汪又蘇 (Wang Yousu)
汪玉英 (Wang Yuying) 字吟香 (Yinxiang)
吳氏 (Wu shi)
吳 (Wu Tan) 字覃兮 (Tanxi)
吳繡硯 (Wu Xiuyan)
吳喜珠 (Wu Xizhu)
蕭氏 (Xiao shi)
(Page 1 of 2)<< | < | > | >> New Search

poets from this region from all time periods: (72)

( Back )