Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Geographical Location [She Xian]

歙縣 (She Xian) in 安徽(清) (Anhui). Contemporary Name : 安徽歙縣 (Anhui She Xian) - 查閱地圖 (View Map)
poets from this region from this time period: (59)
poets from this region from all time periods: (72)
鮑文淳 (Bao Wenchun) 字粹然 (Cuiran)
曹彭洛 (Cao Pengluo) 字芙裳 (Fushang)
曹應鐘 (Cao Yingzhong) 字念生 (Niansheng)
曹振鏞 (Cao Zhenyong) 字儷笙 (Lisheng)
程世淳 (Cheng Shichun) 字端立 (Duanli)
方紀堂 (Fang Jitang)
洪本燿 (Hong Benyao) 字亮采 (Liangcai)
洪承禧 (Hong Chengxi) 字筱江 (Xiaojiang)
洪範 (Hong Fan ) 字石農 (Shinong)
洪瑞文 (Hong Ruiwen) 字筱圖 (Xiaotu)
胡正仁 (Hu Zhengren) 字心蓮 (Xinlian)
黃承增 (Huang Chengzeng) 字心盫 (Xin'an)
江健 (Jiang Jian)
羅定霖 (Luo Dinglin) 字雲芙 (Yunfu)
潘貞敏 (Pan Zhenmin) 字伯時 (Boshi)
王茂蔭 (Wang Maoyin) 字椿年 (Chunnian)
汪宗沂 (Wang Zongyi) 字仲伊 (Zhongyi)
吳椿 (Wu Chun) 字蔭華 (Yinhua)
吳端甫 (Wu Duanfu) 字畹清 (Wanqing)
吳鴻勛 (Wu Hongxun) 字子嘉 (Zijia)
項承明 (Xiang Chengming) 字晴軒 (Qingxuan)
許承堯 (Xu Chengyao) 字際唐 (Jitang)
徐衡 (Xu Heng) 字聖秋 (Shengqiu)
徐識耜 (Xu Shisi) 字端甫 (Duanfu)
周忠鋆 (Zhou Zhongyun) 字聘三 (Pinsan)
朱文翰 (Zhu Wenhan) 字蒼楣 (Cangmei)
鮑蘂珠 (Bao Ruizhu) 字瑞香 (Ruixiang)
鮑淑媚 (Bao Shumei) 字詠洲 (Yongzhou)
鮑文芸 (Bao Wenyun) 字伴香 (Banxiang)
鮑印 (Bao Yin) 字尊古 (Zungu)
畢著 (Bi Zhu) 字韜文 (Taowen)
曹淑英 (Cao Shuying) 字華玉 (Huayu)
程雲 (Cheng Yun) 字友鶴 (Youhe)
程瑜秀 (Cheng Yuxiu)
春桃 (Chuntao)
方荃 (Fang Quan)
方婉儀 (Fang Wanyi)
方月容 (Fang Yuerong) 字素玉 (Suyu)
何佩芬 (He Peifen) 字吟香 (Yinxiang)
何佩玉 (He Peiyu) 字琬碧 (Wanbi)
何佩珠 (He Peizhu) 字芷香 (Zhixiang)
洪曇蕊 (Hong Tanrui)
洪秀 (Hong Xiu) 字玉山 (Yushan)
黃克巽 (Huang Kexun)
黃之柔 (Huang Zhirou) 字靜宜 (Jingyi)
蔣錦樓 (Jiang Jinlou)
江秀瓊 (Jiang Xiuqiong) 字瑤峯 (Yaofeng)
金若蘭 (Jin Ruolan) 字者香 (Zhexiang)
山溪烈婦 (Shanxi lie fu)
舒姒 (Shu Si) 字嗣音 (Siyin)
(Page 1 of 2)<< | < | > | >> New Search

( Back )