Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Geographical Location [Changshu]

常熟 (Changshu) in 江蘇(清) (Jiangsu). Contemporary Name : 江蘇常熟 (Jiangsu Changshu) - 查閱地圖 (View Map)
poets from this region from this time period: (103)
顧鎮 (Gu Zhen) 字備九 (Beijiu) 號古湫 (Guqiu) 其他字 、號虞東 (Yudong)
歸令符 (Gui Lingfu) 字玉谿 (Yuxi)
蔣因培 (Jiang Yinpei) 字伯生 (Bo sheng)
繆鍾渭 (Miao Zhongwei) 字邰生 (Taisheng)
龐大堃 (Pang Dakun) 字子方 (Zifang)
錢謙益 (Qian Qianyi) 字受之 (Shouzhi) 號牧齋 (Muzhai)
屈煥發 (Qu Huanfa)
屈茂曾 (Qu Maozeng) 字小農 (Xiaonong)
屈宙甫 (Qu Zhoufu) 字子謙 (Ziqian)
邵淵耀 (Shao Yuanyao) 字環林 (Huanlin)
邵淵穎 (Shao Yuanying) 字實甫 (Shifu)
孫德威 (Sun Dewei) 字畏侯 (Weihou) 號幻叟 (Huansou)
孫原湘 (Sun Yuanxiang) 字子瀟 (Zixiao) 號心青 (Xinqing)
王家相 (Wang Jiaxiang) 字宗旦 (Zongdan) 號藝齋 (Yizhai)
王氏 (Wang Shi)
翁同龢 (Weng Tonghe) 字叔平 (Shuping) 號聲甫 (Shengfu) 其他字 、號松禪﹐瓶庵居士 (Songchan, Pinganjushi)
翁心存 (Weng Xincun) 號遂盦 (Suian)
翁之廉 (Weng Zhilian) 字景之 (Jingzhi)
翁之潤 (Weng Zhirun) 字澤之 (Zezhi) 其他字 、號玉潤 (Yurun)
吳蘭頤 (Wu Lanyi)
言家駒 (Yan Jiaju) 字應千 (Yingqian) 號榿叟 (Qisou) 其他字 、號琴吾 (Qinwu)
言家震 (Yan Jiazhen)
言良鑫 (Yan Liangxin) 號松森 (Songsen)
楊希鏞 (Yang Xiyong)
楊希鈺 (Yang Xiyu) 字研培 (Yanpei)
姚福增 (Yao Fuzeng) 字湘坡 (Xiangpo)
姚福增 (Yao Fuzeng) 字湘坡 (Xiangpo)
姚志鳳 (Yao Zhifeng)
張繼良 (Zhang Jiliang) 字南祴 (Nangai) 號蘭思 (Lansi) 其他字 、號雙南, 南陔 (Shuangnan, Nangai)
宗廷輔 (Zong Tingfu)
陳端敬 (Chen Duanjing) 字玉田 (Yutian)
陳結璘 (Chen Jielin) 字寶月 (Baoyue) 號修蘭 (Xiulan) 其他字 、號陳璘 (Chen Lin)
陳蘭修 (Chen Lanxiu)
陳淑 (Chen Shu) 字瘦吟 (Shouyin)
馮愛珠 (Feng Aizhu) 字掌珍 (Zhangzhen)
歸懋儀 (Gui Maoyi) 字佩珊 (Peishan) 號虞山女史 (Yushannüshi)
歸氏(張培妻) (Gui shi (Zhang Pei qi))
歸湘 (Gui Xiang) 字溶溶 (Rongrong)
黃瑋 (Huang Wei) 字蕙芳 (Huifang)
季蘭韻 (Ji Lanyun) 字湘娟 (Xiangjuan)
蔣季錫 (Jiang Jixi) 字蘋南 (Pingnan)
姜素英 (Jiang Suying)
龍錢潔 (Long Qianjie) 字瑜素 (Yusu) 其他字 、號錢潔﹐全潔 (Qian Jie, Quan Jie)
馬碧 (Ma Bi) 字藍田 (Lantian)
繆寶娟 (Miao Baojuan) 字珊如 (Shanru) 號琴川女史 (Qinchunnüshi)
繆壬林 (Miao Renlin) 字畹香 (Wanxiang)
繆玉娟 (Miao Yujuan) 字式如 (Shiru)
明修 (Mingxiu) 字尚可 (Shangke) 號東悟 (Dongwu)
潘欲敬 (Pan Yujing) 字靜莊 (Jingzhuang)
潘欲柔 (Pan Yurou) 字寄生 (Jisheng)
(Page 1 of 3)<< | < | > | >> New Search

poets from this region from all time periods: (138)

( Back )