Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Gui shi (Zhang Pei qi)]

歸氏(張培妻)﹐清人﹐女﹐常熟人(今江蘇常熟)。國朝閨秀正始續集有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Gui shi (Zhang Pei qi)

[show details]

[show texts (1 texts)]

( Back )