Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Error fetching poet info:
楊清材﹐清嘉慶至咸豐間人﹐女﹐字琴珊﹐號桐韻﹐歸安人(今浙江湖州)。Related Materials: 著有 《碧筠樓草》《官閣聯吟》。湖北通志﹐兩浙輶軒續錄﹐柳絮集﹐名媛詩話﹐國朝閨秀正始集﹐國朝閨秀正始續集有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on

[hide details]
[ Individual collections in this database authored by 楊清材 ]
碧筠樓吟稿:一卷(清楊清材撰)。清咸豐間(1851-1861)刻本
Bi yun lou yin gao: 1 juan (by Yang Qingcai, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 楊清材 )
[ anthologies in this database containing works by 楊清材 ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 楊清材 )
國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 楊清材 )
[ remarks and biographies on 楊清材 ]
《歷代婦女著作考》 P. 675 著錄 作者: 胡文楷
楊清材[略傳] Yang Qingcai [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
[ Correspondence, etc. ]
送琴珊嫂歸寕 Song Qinshan sao gui ning  作者﹕潘煥吉 Pan Huanji

[show texts (41 texts)]

( Back )