Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Error fetching poet info:
楊清材﹐清嘉慶至咸豐間人﹐女﹐字琴珊﹐號桐韻﹐歸安人(今浙江湖州)。Related Materials: 著有 《碧筠樓草》《官閣聯吟》。湖北通志﹐兩浙輶軒續錄﹐柳絮集﹐名媛詩話﹐國朝閨秀正始集﹐國朝閨秀正始續集有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on

[show details]

[hide texts]
Writings of 楊清材 ﹕
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 詠鵲: Yong que 20.16a
詩 shi: 楊清材題詞: Yang Qingcai ti ci 題辭.8a
In 國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 楊清材輓詞: Yang Qingcai wan ci 輓詞.8a
In 碧筠樓吟稿:一卷(清楊清材撰)。清咸豐間(1851-1861)刻本 Bi yun lou yin gao: 1 juan (by Yang Qingcai, Qing dynasty)
詩 shi: 春日卽事: Chun ri ji shi 吟稿.1a
詩 shi: 蕉雨大兄自鄧州官署寄其和學博詩見示次韻奉答(二首): Jiaoyu da xiong zi Dengzhou guan shu ji qi he Xuebo shi jian shi ci yun feng da (er shou) 吟稿.1a
詩 shi: 芍藥: Shao yao 吟稿.1b
詩 shi: 仲華幼暉兩姑以送春詩屬和卽用原韻: Zhonghua Youhui liang gu yi Song chun shi zhu he ji yong yuan yun 吟稿.1b
詩 shi: 聽蛙: Ting wa 吟稿.2a
詩 shi: 和外消夏原韻: He wai xiao xia yuan yun 吟稿.2a
詩 shi: 夏論園際唐明府春明話別圖(二首): Xia Lunyuan Jitang ming fu Chun ming hua bie tu (er shou) 吟稿.2b
詩 shi: 共外茶話: Gong wai cha hua 吟稿.2b
詩 shi: 十月廿八日爲慈母壽辰寄祝(六首): Shi yue nian ba ri wei ci mu shou chen ji zhu (liu shou) 吟稿.3a
詩 shi: 讀外詩話: Du wai shi hua 吟稿.3b
詩 shi: 聽雪: Ting xue 吟稿.4a
詩 shi: 送春: Song chun 吟稿.4a
詩 shi: 得三姊清梧山右書却寄: De san zi Qingwu shan you shu que ji 吟稿.4b
詩 shi: 雨中牡丹: Yu zhong mu dan 吟稿.5a
詩 shi: 中秋未見桂花戲作: Zhong qiu wei jian gui hua xi zuo 吟稿.5a
詩 shi: 朱仙鎮懷古: Zhuxian zhen huai gu 吟稿.5a
詩 shi: 東里岡拜國大夫祠: Dongli gang bai guo da fu ci 吟稿.5b
詩 shi: 朱少廬煒刺史髫齡屬對圖(二首): Zhu Shaolu Wei ci shi Tiao ling zhu dui tu (er shou) 吟稿.5b
詩 shi: 春日書懷: Chun ri shu huai 吟稿.6a
詩 shi: 咏史:蘇蕙: Yong shi: Su Hui 吟稿.6a
詩 shi: 咏史:韋逞母宋氏: Yong shi: Wei Cheng mu Song shi 吟稿.6a
詩 shi: 咏史:曹娥: Yong shi: Cao E 吟稿.6b
詩 shi: 咏史:翾風: Yong shi: Xuanfeng 吟稿.6b
詩 shi: 咏史:洗氏: Yong shi: Xi shi 吟稿.6b
詩 shi: 咏史:黃崇嘏: Yong shi: Huang Chonggu 吟稿.6b
詩 shi: 咏史:蘇易簡母薛氏: Yong shi: Su Yijian mu Xue shi 吟稿.7a
詩 shi: 咏史:秦良玉: Yong shi: Qin Liangyu 吟稿.7a
詩 shi: 盆蘭: Pen lan 吟稿.7a
詩 shi: 春日四咏:蝶: Chun ri si yong: Die 吟稿.7b
詩 shi: 春日四咏:鶯: Chun ri si yong: Ying 吟稿.7b
詩 shi: 春日四咏:蜂: Chun ri si yong: Feng 吟稿.7b
詞 ci: 春日四咏:燕: Chun ri si yong: Yan 吟稿.7b
詩 shi: 飼蠺行: Si can xing 吟稿.8a
詩 shi: 八月食蟹: Ba yue shi xie 吟稿.8a
詩 shi: 寄和伴霞大姑四十自壽韻(四首): Ji he Banxia da gu si shi zi shou yun (si shou) 吟稿.8b
41 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )