Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Gu Taiqing]

顧太清(1799-1877)﹐女﹐字子春﹐又名顧春﹐雲槎外史﹐太清春﹐西林春﹐梅仙﹐鑲藍旗漢軍人。Related Materials: 著有 子春集﹐天游閣集五卷﹐東海漁歌四卷。清史稿藝文志﹐國朝閨秀正始集﹐風雨樓叢書﹐(沈善寶)名媛詩話﹐漁歌﹐(沈湘佩)名媛詩話﹐(徐乃昌)閨秀詞鈔﹐小黛軒論詩詩有著錄。有鈍宦案語﹐況周頤﹐王佳﹐壽森序﹐徐德培﹐慶珍﹐伊既明﹐張潤普﹐梁啟勳題詞。

Search the China Biographical Database for further information on Gu Taiqing

[hide details]
[ Individual collections in this database authored by 顧太清 Gu Taiqing ]
天游閣集﹕五卷﹐詩補﹕一卷(清顧太清撰)。宣統二年(1910)順德鄧氏刊本。
Tian you ge ji: 5 juan, shi bu: 1 juan (by Gu Taiqing, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 顧太清 Gu Taiqing )
天游閣詩集﹕二卷(清顧太清撰)。清宣統元年(1909)刻本。
Tian you ge shi ji: 2 juan (by Gu Taiqing, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 顧太清 Gu Taiqing )
東海漁歌:四卷, 補遺:一卷(清顧春撰)。西泠印社甲寅(1914) 年排印本
Dong hai yu ge : 4 juan, bu yi 1 juan (by Gu Chun, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 顧太清 Gu Taiqing )
東海漁歌四卷, 補遺:一卷(清顧太清撰)。澳門曹氏芸香室油印本
Dong hai yu ge 4 juan, bu yi: 1 juan (by Gu Taiqing, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 顧太清 Gu Taiqing )
[ anthologies in this database containing works by 顧太清 Gu Taiqing ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 顧太清 Gu Taiqing )
閨秀詞鈔﹕十六卷(清徐乃昌輯)。清宣統元年(1909)小檀欒室刻本。
Gui xiu ci chao: 16 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 顧太清 Gu Taiqing )
[ remarks and biographies on 顧太清 Gu Taiqing ]
《歷代婦女著作考》 P. 800 著錄 作者: 胡文楷
太清春[略傳] Taiqing chun [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 徐乃昌 Xu Naichang
論西林春詩 Lun Xilin Chun shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
顧太清[略傳] Gu Taiqing [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
案語 An yu  作者/Author﹕ 冒廣生 Mao Guangsheng
案語 An yu  作者/Author﹕ 冒廣生 Mao Guangsheng
案語 An yu  作者/Author﹕ 冒廣生 Mao Guangsheng
案語 An yu  作者/Author﹕ 冒廣生 Mao Guangsheng
案語 An yu  作者/Author﹕ 冒廣生 Mao Guangsheng
案語 An yu  作者/Author﹕ 冒廣生 Mao Guangsheng
案語 An yu  作者/Author﹕ 冒廣生 Mao Guangsheng
案語 An yu  作者/Author﹕ 冒廣生 Mao Guangsheng
案語 An yu  作者/Author﹕ 冒廣生 Mao Guangsheng
案語 An yu  作者/Author﹕ 冒廣生 Mao Guangsheng
案語 An yu  作者/Author﹕ 冒廣生 Mao Guangsheng
案語 An yu  作者/Author﹕ 冒廣生 Mao Guangsheng
案語 An yu  作者/Author﹕ 冒廣生 Mao Guangsheng
案語 An yu  作者/Author﹕ 冒廣生 Mao Guangsheng
案語 An yu  作者/Author﹕ 冒廣生 Mao Guangsheng
案語 An yu  作者/Author﹕ 冒廣生 Mao Guangsheng
案語 An yu  作者/Author﹕ 冒廣生 Mao Guangsheng
案語 An yu  作者/Author﹕ 冒廣生 Mao Guangsheng
案語 An yu  作者/Author﹕ 冒廣生 Mao Guangsheng
案語 An yu  作者/Author﹕ 冒廣生 Mao Guangsheng
案語 An yu  作者/Author﹕ 冒廣生 Mao Guangsheng
案語 An yu  作者/Author﹕ 冒廣生 Mao Guangsheng
案語 An yu  作者/Author﹕ 冒廣生 Mao Guangsheng
案語 An yu  作者/Author﹕ 冒廣生 Mao Guangsheng
案語 An yu  作者/Author﹕ 冒廣生 Mao Guangsheng
案語 An yu  作者/Author﹕ 冒廣生 Mao Guangsheng
案語 An yu  作者/Author﹕ 冒廣生 Mao Guangsheng
案語 An yu  作者/Author﹕ 冒廣生 Mao Guangsheng
案語 An yu  作者/Author﹕ 冒廣生 Mao Guangsheng
案語 An yu  作者/Author﹕ 冒廣生 Mao Guangsheng
案語 An yu  作者/Author﹕ 冒廣生 Mao Guangsheng
案語 An yu  作者/Author﹕ 冒廣生 Mao Guangsheng
案語 An yu  作者/Author﹕ 冒廣生 Mao Guangsheng
案語 An yu  作者/Author﹕ 冒廣生 Mao Guangsheng
案語 An yu  作者/Author﹕ 冒廣生 Mao Guangsheng
案語 An yu  作者/Author﹕ 冒廣生 Mao Guangsheng
案語 An yu  作者/Author﹕ 冒廣生 Mao Guangsheng
案語 An yu  作者/Author﹕ 冒廣生 Mao Guangsheng
案語 An yu  作者/Author﹕ 冒廣生 Mao Guangsheng
案語 An yu  作者/Author﹕ 冒廣生 Mao Guangsheng
案語 An yu  作者/Author﹕ 冒廣生 Mao Guangsheng
案語 An yu  作者/Author﹕ 冒廣生 Mao Guangsheng
案語 An yu  作者/Author﹕ 冒廣生 Mao Guangsheng
蘭雲菱寢樓筆記一則 Lan yun ling qin lou bi ji yi ze  作者/Author﹕ 況周頤 Kuang Zhouyi
吳昌碩題辭 Wu Changshuo ti ci  作者/Author﹕ 吳昌碩 Wu Changshuo
況周頤序 Kuang Zhouyi xu  作者/Author﹕ 況周頤 Kuang Zhouyi
況周頤記 Kuang Zhouyi ji  作者/Author﹕ 況周頤 Kuang Zhouyi
論顧太清 Lun Gu Taiqing  作者/Author﹕ 沈善寶 Shen Shanbao
論西林春西林旭載道 Lun Xilin Chun Xilin Xu Zaidao  作者/Author﹕ 沈善寶 Shen Shanbao
論顧太清 Lun Gu Taiqing  作者/Author﹕ 沈善寶 Shen Shanbao
論顧太清許延礽沈善寶項繭章 Lun Gu Taiqing Xu Yanreng Shen Shanbao Xiang Jianzhang  作者/Author﹕ 沈善寶 Shen Shanbao
吳昌碩題辭 Wu Changshuo ti ci  作者/Author﹕ 吳昌碩 Wu Changshuo
況周頤序 Kuang Zhouyi xu  作者/Author﹕ 況周頤 Kuang Zhouyi
況周頤記 Kuang Zhouyi ji  作者/Author﹕ 況周頤 Kuang Zhouyi
[ Correspondence, etc. ]
太清福晉惠詩書此奉畣 Taiqing fu jin hui shi shu ci feng da  作者﹕梁德繩 Liang Desheng

[show texts (729 texts)]

( Back )