Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Yuan Qing]

袁青﹐清人﹐女﹐字黛華﹐上元人(今江蘇南京)。Related Materials: 著有 燕歸來軒詩草二卷。續江寧府志﹐杭州府志﹐(徐乃昌)閨秀詞鈔﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩有著錄。有車持謙序及記﹐楊芳燦序。

Search the China Biographical Database for further information on Yuan Qing

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 袁青 Yuan Qing ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 袁青 Yuan Qing )
閨秀詞鈔﹕十六卷(清徐乃昌輯)。清宣統元年(1909)小檀欒室刻本。
Gui xiu ci chao: 16 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 袁青 Yuan Qing )
澹蘜軒詩初稿﹕四卷﹐詞﹕一卷(清張䌌英撰)。道光二十年(1840)刻本。
Dan ju xuan shi chu gao : 4 juan, ci : 1 juan (by Zhang Qieying, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 袁青 Yuan Qing )
[ remarks and biographies on 袁青 Yuan Qing ]
《歷代婦女著作考》 P. 490 著錄 作者: 胡文楷
袁青[略傳] Yuan Qing [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 徐乃昌 Xu Naichang
論袁青詩 Lun Yuan Qing shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
袁青[略傳] Yuan Qing [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
[ Correspondence, etc. ]
題袁黛華女史天寒有鶴守梅花圖 Ti Yuan Daihua nü shi Tian han you he shou mei hua tu  作者﹕韓鋐 Han Hong
步蟾宮 Bu chan gong  作者﹕袁綬 Yuan Shou
晚春漫興寄黛華姊 Wan chun man xing ji Daihua zi  作者﹕袁綬 Yuan Shou
步蟾宮 Bu chan gong  作者﹕袁綬 Yuan Shou

[show texts (5 texts)]

( Back )