Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Error fetching poet info:
袁青﹐清人﹐女﹐字黛華﹐上元人(今江蘇南京)。Related Materials: 著有 燕歸來軒詩草二卷。續江寧府志﹐杭州府志﹐(徐乃昌)閨秀詞鈔﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩有著錄。有車持謙序及記﹐楊芳燦序。

Search the China Biographical Database for further information on

[show details]

[hide texts]
Writings of 袁青 ﹕
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 莫愁湖: Mochou hu 17.18a
In 閨秀詞鈔﹕十六卷(清徐乃昌輯)。清宣統元年(1909)小檀欒室刻本。 Gui xiu ci chao: 16 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)
詞 ci: 渡江雲﹕寄竹畦兄吳下 Du jiang yun﹕Ji Zhuqi xiong Wu xia 10.24a
詞 ci: 百字令: Bai zi ling 10.24a
詞 ci: 南鄉子: Nan xiang zi 10.24b
In 澹蘜軒詩初稿﹕四卷﹐詞﹕一卷(清張䌌英撰)。道光二十年(1840)刻本。 Dan ju xuan shi chu gao : 4 juan, ci : 1 juan (by Zhang Qieying, Qing dynasty)
詩 shi: 袁青題詞: Yuan Qing ti ci 題詞2.6a
5 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )