Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Jiang Zhu]

江珠(1764-1804)﹐女﹐字碧岑﹐又名小維摩﹐甘泉人(今江蘇揚州)。Related Materials: 著有 《青藜閣集二卷》﹑《小維摩集一卷》。蘇州府志﹐清史稿藝文志﹐擷芳集﹐吳中十子詩鈔﹐國朝閨閣詩鈔﹐國朝閨秀正始集﹐吳中女士詩鈔﹐小檀欒室彙刻百家閨秀詞﹐小黛軒論詩詩﹐閨秀詞話有著錄。有江珠。

Search the China Biographical Database for further information on Jiang Zhu

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 江珠 Jiang Zhu ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 江珠 Jiang Zhu )
吳中女士詩鈔(清任兆麟輯,張滋蘭選)。清乾隆五十四年(1789)刻本
Wu zhong nü shi shi chao (edited by Ren Zhaolin, Qing dynasty)

    青藜閣集﹕一卷 Qing li ge ji: 1 juan - (All texts in this collection authored by 江珠 Jiang Zhu )
    賞奇樓蠹餘稿﹕一卷 Shang qi lou du yu gao: 1 juan - (All texts in this collection authored by 江珠 Jiang Zhu )
    采香樓詩集﹕一卷 Cai xiang lou shi cao: 1 juan - (All texts in this collection authored by 江珠 Jiang Zhu )
    簫譜﹕一卷 Xiao pu: 1 juan - (All texts in this collection authored by 江珠 Jiang Zhu )
    清溪詩稿﹕一卷 Qing xi shi gao: 1 juan - (All texts in this collection authored by 江珠 Jiang Zhu )
小檀欒室彙刻閨秀詞﹕十集一百種一百卷(清徐乃昌輯)。清光緒二十二年(1896)南陵徐氏刻本。
Xiao tan luan shi hui ke gui xiu ci: 10 ji 100 zhong 100 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)

    青藜閣詞﹕一卷 Qing li ge ci: 1 juan - (All texts in this collection authored by 江珠 Jiang Zhu )
國朝閨閣詩鈔﹕一百種一百卷(清蔡殿齊輯)。清道光二十四年(1844)刻本。
Guo chao gui ge shi chao: 100 zhong 100 juan (edited by Cai Dianqi, Qing dynasty)

    青藜閣詩集﹕一卷 Qing li ge shi ji: 1 juan - (All texts in this collection authored by 江珠 Jiang Zhu )
歷代名媛文苑簡編:二卷(民國王秀琴編,胡文楷選訂)。商務印書館民國三十六年(1947)二月初版
Li da ming yuan wen yuan jian bian: 2 juan (edited by Wang Xiuqin, Hu Wenkai, Republican period)
- (All texts in this collection authored by 江珠 Jiang Zhu )
[ remarks and biographies on 江珠 Jiang Zhu ]
《歷代婦女著作考》 P. 287 著錄 作者: 胡文楷
自叙詩藳簡呈心齋先生 Zi xu shi gao jian cheng Xinzhai xian sheng  作者/Author﹕ 江珠 Jiang Zhu
題青藜閣詩稿二截句 Ti Qing li ge shi gao er jie ju  作者/Author﹕ 任兆麟 Ren Zhaolin
題碧岑詩集 Ti Bicen shi ji  作者/Author﹕ 鄭藩 Zheng Fan
題碧岑居士龍女抱經圖照印贈 Ti Bicen ju shi Long nü bao jing tu zhao yin zeng  作者/Author﹕ 張因 Zhang Yin
論江珠詩 Lun Jiang Zhu shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
江珠[略傳] Jiang Zhu [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 甘晉 Gan Jin
論江珠詞 Lun Jiang Zhu ci  作者/Author﹕ 雷瑨 Lei Jin
論江珠詞 Lun Jiang Zhu ci  作者/Author﹕ 雷瑊 Lei Jian
江珠[略傳] Jiang Zhu [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
論江珠張蘊 Lun Jiangzhu Zhang Yun  作者/Author﹕ 沈善寶 Shen Shanbao
江珠 Jiang Zhu  作者/Author﹕ 王秀琴 Wang Xiuqin
[ Correspondence, etc. ]
贈江碧岑姊 Zeng Jiang Bicen zi  作者﹕朱宗淑 Zhu Zongshu
落花和江碧岑姊韻 Luo hua he Jiang Bicen zi yun  作者﹕沈持玉 Shen Chiyu
題江碧岑女史龍女抱經圖(二首) Ti Jiang Bicen nü shi Long nü bao jing tu  作者﹕張因 Zhang Yin
題江碧岑龍女抱經圖照即和见贈原韻同心齋作(二首) Ti Jiang Bicen Long nü bao jing tu zhao ji he jian zeng yuan yun tong Xinzhai zuo   作者﹕張允滋 Zhang Yunzi
前題[題江碧岑龍女抱經圖照即和见贈原韻](四首) Qian ti[Ti Jiang Bicen Long nü bao jing tu zhao ji he jian zeng yuan yun]  作者﹕任兆麟 Ren Zhaolin
之雲間寄碧岑江姊 Zhi Yunjian ji Bicen Jiang zi  作者﹕沈纕 Shen Xiang
秋寺和碧岑姊韻 Qiu si he Bicen zi yun  作者﹕沈纕 Shen Xiang
月華清 Yue hua qing  作者﹕沈纕 Shen Xiang
落花和碧岑江姊作 Luo hua he Bicen Jiang zi zuo  作者﹕張芬 Zhang Fen
柬江碧岑沈蕙孫兩姊 Jian Jiang Bicen Shen Huisun liang zi  作者﹕尤澹僊 You Danxian
讀碧岑姊采香樓詩序感而有作 Du Bicen zi Cai xiang lou shi xu gan er you zuo  作者﹕尤澹僊 You Danxian
菩薩鬘 Pu sa man  作者﹕尤澹僊 You Danxian
滿園花 Man yuan hua  作者﹕尤澹僊 You Danxian
落花和江碧岑姊韻 Luo hua he Jiang Bicen zi yun  作者﹕沈持玉 Shen Chiyu
贈碧岑 Zeng Bicen  作者﹕王瓊 Wang Qiong
春晚懷吳中女史江碧岑沈蕙孫尤澹仙 Chun wan huai Wu zhong nü shi Jiang Bicen Shen Huisun You Danxian  作者﹕王瓊 Wang Qiong
柬碧岑江姊三首 Jian Bicen Jiang zi san shou  作者﹕張芬 Zhang Fen
晚春小飲懷碧岑江姊(二首) Wan chun xiao yin huai Bicen Jiang zi   作者﹕張芬 Zhang Fen
贈碧岑江姊 Zeng Bicen Jiang zi  作者﹕張芬 Zhang Fen
贈江碧岑姊 Zeng Jiang Bicen zi  作者﹕朱宗淑 Zhu Zongshu
讀清溪夫人詩集内截碧岑子寄贈佳章一往神交偶成短句寄呈 Du Qingxi fu ren shi ji nei jie Bicen zi ji zeng jia zhang yi wang shen jiao ou cheng duan ju ji cheng  作者﹕席慧文 Xi Huiwen
自題畫梅贈碧岑 Zi ti hua mei zeng Bicen  作者﹕鍾若玉 Zhong Ruoyu
寄懷江碧岑沈蕙孫兩妹 Ji huai Jiang Bicen Shen Huisun liang mei  作者﹕張允滋 Zhang Yunzi
前調[百字令] Qian diao[Bai zi ling]  作者﹕任兆麟 Ren Zhaolin
月華清 Yue hua qing  作者﹕沈纕 Shen Xiang
綠水橋訪江碧岑夫人 Lü shui qiao fang Jiang Bicen fu ren  作者﹕駱綺蘭 Luo Qilan
贈江碧岑姊 Zeng Jiang Bicen zi  作者﹕朱宗淑 Zhu Zongshu
秋寺和碧岑妹韻 Qiu si he Bicen mei yun  作者﹕沈纕 Shen Xiang

[show texts (77 texts)]

( Back )