Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Jiang Zhu]

江珠(1764-1804)﹐女﹐字碧岑﹐又名小維摩﹐甘泉人(今江蘇揚州)。Related Materials: 著有 《青藜閣集二卷》﹑《小維摩集一卷》。蘇州府志﹐清史稿藝文志﹐擷芳集﹐吳中十子詩鈔﹐國朝閨閣詩鈔﹐國朝閨秀正始集﹐吳中女士詩鈔﹐小檀欒室彙刻百家閨秀詞﹐小黛軒論詩詩﹐閨秀詞話有著錄。有江珠。

Search the China Biographical Database for further information on Jiang Zhu

[show details]

[hide texts]
Writings of 江珠 Jiang Zhu﹕
In 吳中女士詩鈔(清任兆麟輯,張滋蘭選)。清乾隆五十四年(1789)刻本 Wu zhong nü shi shi chao (edited by Ren Zhaolin, Qing dynasty)
文﹕題辭 Wen: Ti ci: 清溪詩集題詞: Qingxi shi ji ti ci 潮生阁.2b
詩 shi: 讀松陵任夫人春日閒居詩即次原韻奉寄(四首): Du Songling Ren fu ren chun ri xian ju shi ji ci yuan yun feng ji 潮生阁.3a
詩 shi: 和清溪秋夜韻: He Qingxi qiu ye yun 潮生阁.9b
詩 shi: 步清溪賢姊留贈元韻 : Bu Qingxi xian zi liu zeng yuan yun 潮生阁.11b
詩 shi: 奉答紫蘩先生見柬之作即步元韻(三首): Feng da Zifan xian sheng jian jian zhi zuo ji bu yuan yun 兩面樓.10a
文 wen: 題詞: Ti ci 賞奇樓.1a
文 wen: 序言: Xu yan 采香樓序.1a
詩 shi: 奉酬翠娟朱妹見贈之作: Feng chou Cuijuan Zhu mei jian zeng zhi zuo 修竹廬.7a
文﹕自序 Wen: Zi xu: 自叙詩藳簡呈心齋先生: Zi xu shi gao jian cheng Xinzhai xian sheng 青藜閣.1a
詩 shi: 白雲泉: Bai yun quan 青藜閣.7a
詩 shi: 千尺雪: Qian chi xue 青藜閣.7b
詩 shi: 古農師命題綠陰清夜畫箑: Gunong shi ming ti Lü yin qing ye hua sha 青藜閣.8a
詩 shi: 夜臥聽弟子讀離騷: Ye wo ting di zi du Li sao 青藜閣.8a
詩 shi: 病起: Bing qi 青藜閣.8b
詩 shi: 書宛在遺詩後(四首): Shu Wanzai yi shi hou 青藜閣.8b
詩 shi: 病中遣興: Bing zhong qian xing 青藜閣.9b
詩 shi: 題鄭堂家兄青蓮菴看梅花詩後: Ti Zhengtang jia xiong Qing lian an kan mei hua shi hou 青藜閣.9b
詩 shi: 書有所示: Shu you suo shi 青藜閣.10a
詩 shi: 雜感: Za gan 青藜閣.10a
詩 shi: 余素善病今秋復遘奇疾晝夜不寐得粒則嘔如是不食不寐百餘日矣而行坐如常若無疾苦戲成一律聊以自嘲: Yu su shan bing jin qiu fu gou qi ji zhou ye bu mei de li ze ou ru shi bu shi bu mei bai yu ri yi er xing zuo ru chang ruo wu ji ku xi cheng yi lü liao yi zi chao 青藜閣.10a
詩 shi: 館中遣興: Guan zhong qian xing 青藜閣.10b
詩 shi: 酬乩仙詩(三首): Chou ji xian shi 青藜閣.11a
詩 shi: 酬王子乘原韻(三首): Chou Wang Zicheng yuan yun 青藜閣.11b
詩 shi: 題心齋先生林屋吟稿奉呈: Ti Xinzhai xian sheng Linwu yin gao feng cheng 青藜閣.12a
詩 shi: 謁靜蓀上人何亭: Ye Jinsun shang ren he ting 青藜閣.12a
詩 shi: 落花次王平泉韻: Luo hua ci Wang Pingquan yun 青藜閣.12b
詩 shi: (落花次王平泉韻)其二: (Luo hua ci Wang Pingquan yun) qi er 青藜閣.12b
詩 shi: 飲再來閣: Yin Zai lai ge 青藜閣.12b
詩 shi: 書齋晚坐: Shu zhai wan zuo 青藜閣.13a
詩 shi: (書齋晚坐)其二: (Shu zhai wan zuo) qi er 青藜閣.13a
詩 shi: 南樓玩月: Nan lou wan yue 青藜閣.13b
詩 shi: 心齋兄攜黃椒升讀書秋樹根圖屬題: Xinzhai xiong xie Huang Shusheng Du shu qiu shu gen tu zhu ti 青藜閣.13b
77 poem(s) (Page 1 of 2)<< | < | > | >> New Search

( Back )