Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Error fetching poet info:
鮑詩﹐清人﹐女﹐字令暉﹐平湖人(今浙江平湖)。Related Materials: 著有 《鶴舞堂小稿一卷》﹑《吾亦愛吾廬詩鈔二卷》﹑《吾過集》。嘉興府志﹐國朝畫徵錄﹐擷芳集﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on

[show details]

[hide texts]
Writings of 鮑詩 ﹕
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 擬陳思王美女篇: Ni Chen Si wang Mei nü pian 9.11a
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )