Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Wang Yunxian]

王筠僊(1830-1893)﹐女﹐江寧人(今江蘇南京)。Related Materials: 著有 《綠天盦詩集》。有馮貞胥〈序〉,葉同春〈家傳〉﹐何虞〈跋〉。

Search the China Biographical Database for further information on Wang Yunxian

[hide details]
[ Individual collections in this database authored by 王筠僊 Wang Yunxian ]
綠天盦詩集:二卷(清王筠僊撰)。民國三十六年(1947) 鉛印本
Lü tian an shi ji: 2 juan (by Wang Yunxian, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 王筠僊 Wang Yunxian )

[show texts (76 texts)]

( Back )