Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Error fetching poet info:
王筠僊(1830-1893)﹐女﹐江寧人(今江蘇南京)。Related Materials: 著有 《綠天盦詩集》。有馮貞胥〈序〉,葉同春〈家傳〉﹐何虞〈跋〉。

Search the China Biographical Database for further information on

[show details]

[hide texts]
Writings of 王筠僊 ﹕
In 綠天盦詩集:二卷(清王筠僊撰)。民國三十六年(1947) 鉛印本 Lü tian an shi ji: 2 juan (by Wang Yunxian, Qing dynasty)
詩 shi: 中秋思親: Zhong qiu si qin 詩集.1a
詩 shi: 避亂北砌春作此示長兒: Bi luan bei qi chun zuo ci shi zhang er 詩集.1b
詩 shi: 送弟別後作此寄之: Song di bie hou zuo ci ji zhi 詩集.2a
詩 shi: 秋日輓洪母陳太宜人家滋水部之母: Qiu ri wan hong mu chen tai yi ren jia zi shui bu zhi mu 詩集.2a
詩 shi: 雁字: Yan zi 詩集.3a
詩 shi: 戲詠面盆: Xi yong mian pen 詩集.3b
詩 shi: 詠箒: Yong zhou 詩集.3b
詩 shi: 芭蕉有感: Ba jiao you gan 詩集.3b
詩 shi: 雞鳴歌: Ji ming ge 詩集.3b
詩 shi: 芭蕉有感: Ba jiao you gan 詩集.4a
詩 shi: 離愁: Li chou 詩集.4a
詩 shi: 秋夜偶得: Qiu ye ou de 詩集.4a
詩 shi: 題西施浣紗圖: Ti Xi Shi huan sha tu 詩集.4a
詩 shi: 題文姬操琴圖: Ti wen ji cao qin tu 詩集.4a
詩 shi: 題采蘋紅葉唫詩圖: Ti Cai pin hong ye yin shi tu 詩集.4b
詩 shi: 題梅妃梅雪圖: Ti Mei fei mei xue tu 詩集.4b
詩 shi: 于歸數日眷戀庭帷感作此詩: Yu gui shu ri juan lian ting wei gan zuo ci shi 詩集.4b
詩 shi: 新秋臥病思親: Xin qiu wo bing si qin 詩集.4b
詩 shi: 中秋寄姊: zhong qiu ji zi 詩集.5a
詩 shi: 暮春寄桐閣姊: Mu chun ji Tongge zi 詩集.5a
詩 shi: 寄蓮君姊: Ji Lianjun zi 詩集.5a
詩 shi: 夏日自遣: Xia ri zi qian 詩集.5b
詩 shi: 柳絮有感二首: Liu xu youg an er shou 詩集.5b
詩 shi: 春日有感: Chun ri you gan 詩集.5b
詩 shi: 中秋無月有感: Zhong qiu wu yue you gan 詩集.6a
詩 shi: 燕子不來有感二首: Yan zi bu lai you gan er shou 詩集.6a
詩 shi: 閑遣: Xian qian 詩集.6b
詩 shi: 新年閒詠: Xin nian xian yong 詩集.6b
詩 shi: 思鄉二首時遭水厄已酉年作: Si qin er shou shi zao shui e yi you nian zuo 詩集.6b
詩 shi: 閑遣: Xian qian 詩集.7a
詩 shi: 秋晚即景: Qiu wan ji jing 詩集.7a
詩 shi: 冬至日雨雪: Dong zhi ri yu xue 詩集.7a
詩 shi: 秋日病中: Qiu ri bing zhong 詩集.7a
詩 shi: 落花十首: Luo hua shi shou 詩集.7b
詩 shi: 五月菊: Wu yue ju 詩集.8b
詩 shi: 流水: Liu shui 詩集.8b
詩 shi: 春閨: Chun gui 詩集.8b
詩 shi: 鍼: Zhen 詩集.9a
詩 shi: 心戲詠白糖: Xin xi yong bai tang 詩集.9a
詩 shi: 無題: Wu ti 詩集.9a
76 poem(s) (Page 1 of 2)<< | < | > | >> New Search

( Back )