Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zheng Shuzhang]

鄭淑璋﹐清光緒至民國人﹐男﹐侯官人(今福建閩侯)

Search the China Biographical Database for further information on Zheng Shuzhang

[show details]

[hide texts]
Writings of 鄭淑璋 Zheng Shuzhang﹕
In 繭窩遺詩:三卷(清張印撰)。民國三年(1914) 利福公司鉛印本 Jian wo yi shi: 3 juan (by Zhang Yin, Qing dynasty)
文﹕題辭 Wen: Ti ci: 鄭淑璋題辭: Zhen Shuzhang ti ci 題詞.1b
文﹕題辭 Wen: Ti ci: 鄭淑璋題辭: Zheng Shuzhang ti ci 題詞.2a
2 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )