Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Yang Bingchun]

楊炳春﹐清道光咸豐人﹐男﹐字漱芸﹐吳江人(今江蘇吳江)

Search the China Biographical Database for further information on Yang Bingchun

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 楊炳春 Yang Bingchun ]
小蓮花室遺稿:二卷(清朱璵撰)。道光二十五年(1845)刻本
Xiao lian hua shi yi gao:2 juan (by Zhu Yu, Qing Dynasty)
- (All texts in this collection authored by 楊炳春 Yang Bingchun )

[show texts (1 texts)]

( Back )