Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Yao Deyao]

姚德耀﹐清雍正前後人﹐女﹐字景孟﹐桐城人(今安徽桐城)。Related Materials: 著有 《清香閣詩鈔》。桐城縣志﹐國朝閨閣詩鈔﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Yao Deyao

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 姚德耀 Yao Deyao ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 姚德耀 Yao Deyao )
國朝閨閣詩鈔﹕一百種一百卷(清蔡殿齊輯)。清道光二十四年(1844)刻本。
Guo chao gui ge shi chao: 100 zhong 100 juan (edited by Cai Dianqi, Qing dynasty)

    清香閣詩鈔﹕一卷 Qing xiang ge shi chao: 1 juan - (All texts in this collection authored by 姚德耀 Yao Deyao )
[ remarks and biographies on 姚德耀 Yao Deyao ]
《歷代婦女著作考》 P. 421 著錄 作者: 胡文楷
姚德耀[略傳] Yao Deyao [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 甘晉 Gan Jin
論姚德輝詩 Lun Yao Dehui shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
姚德耀[略傳] Yao Deyao [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
論姚德耀 Lun Yao Deyao  作者/Author﹕ 沈善寶 Shen Shanbao

[show texts (16 texts)]

( Back )