Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Yao Deyao]

姚德耀﹐清雍正前後人﹐女﹐字景孟﹐桐城人(今安徽桐城)。Related Materials: 著有 《清香閣詩鈔》。桐城縣志﹐國朝閨閣詩鈔﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Yao Deyao

[show details]

[hide texts]
Writings of 姚德耀 Yao Deyao﹕
In 國朝閨閣詩鈔﹕一百種一百卷(清蔡殿齊輯)。清道光二十四年(1844)刻本。 Guo chao gui ge shi chao: 100 zhong 100 juan (edited by Cai Dianqi, Qing dynasty)
詩 shi: 姬傳六姪館選集放翁五古以誌喜(二首): Jichuan liu zhi guan xuan ji Fangweng wu gu yi zhi xi 3.33a
詩 shi: 樅川射蛟臺懷古: Congchuan She jiao tai huai gu 3.33b
詩 shi: 茅屋行: Mao wu xing 3.34a
詩 shi: 夫子與予同庚七秩詩以誌喜: Fu zi yu yu tong geng qi zhi shi yi zhi xi 3.34b
詩 shi: 綸沛堂新居落成: Lun pei tang xin ju luo cheng 3.35a
詩 shi: 寄候董蘭芬夫人(二首): Ji hou Dong Lanfen fu ren 3.35a
詩 shi: 寄遵貞太夫人并序: Ji Zunzhen tai fu ren bing xu 3.35b
詩 shi: 以桂花一枝供瓶玩: Yi gui hua yi zhi gong ping wan 3.36a
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 姬傳六姪館選集放翁五古以誌喜 (二首): Jichuan liu zhi guan xuan ji Fangweng wu gu yi zhi xi 7.20a
詩 shi: 樅川射蛟臺懷古: Congchuan She jiao tai huai gu 7.20b
詩 shi: 茅屋行: Mao wu xing 7.21a
詩 shi: 夫子與予同庚七秩詩以誌喜: Fu zi yu yu tong geng qi zhi shi yi zhi xi 7.21b
詩 shi: 綸沛堂新居落成: Lun pei tang xin ju luo cheng 7.22a
詩 shi: 寄候董蘭芬夫人(二首): Ji hou Dong Lanfen fu ren 7.22a
詩 shi: 寄遵貞太夫人: Ji Zhunzhen tai fu ren 7.22b
詩 shi: 以桂花一枝供瓶玩: Yi gui hua yi zhi gong ping wan 7.23a
16 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )