Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Long Jinxiang]

龍唫薌(1841-1905)﹐女﹐順德人(今廣東順德)。Related Materials: 著有 《蕉雨軒稿》(一卷)。《順德縣續志》、《廣東女子藝文考》有著錄。有龍令憲。

Search the China Biographical Database for further information on Long Jinxiang

[show details]

[hide texts]
Writings of 龍唫薌 Long Jinxiang﹕
In 蕉雨軒稿:一卷(清龍唫薌撰)。清光緒三十四年(1908)刻本 Jiao yu xuan gao: 1 juan (by Long Jinxiang, Qing Dynasty)
詩 shi: 述懷 (四首): Shu huai (si shou) 稿1a
詩 shi: 古峽: Gu xia 稿1b
詩 shi: 賀瑤舫業師秋闈報捷: He Yaofang ye shi qiu wei bao jie 稿2a
詩 shi: 簡蕉檽姊: Jian Jiaonou zi 稿2b
詩 shi: 漫興 (四首): Man xing (si shou) 稿2b
詩 shi: 春晝: Chun zhou 稿3b
詩 shi: 新月: Xin yue 稿3b
詩 shi: 廣州故靖藩府前石獅謌: Guangzhou gu Jing fan fu qian shi shi ge 稿4a
詩 shi: 題崑湖姑母別墅: Ti Ku Hu gu mu bie shu 稿4b
詩 shi: 詠昭君: Yong Zhaojun 稿4b
詩 shi: 與蘅湘兄夜談別後作: Yu Hengxiang xiong ye tan bie hou zuo 稿4b
詩 shi: 初夏: Chu Xia 稿5a
詩 shi: 次子惠棣原韻: Ci zi Huidi yuan yun 稿5a
詩 shi: 夜雨感懷: Ye yu gan huai 稿5b
詩 shi: 送笙陔習之兩叔北赴禮闈: Song Shenggai Xizhi liang shu bei fu li wei 稿5b
詩 shi: 幽居: You ju 稿6a
詩 shi: 呈瑤舫叔: Cheng Yaofang shu 稿6a
詩 shi: 惜花詞: Xi hua ci 稿6b
詩 shi: 寄桂蘭妹: Ji Guilan mei 稿6b
詩 shi: 端午清暉園即事: Duan wu Qing hui yuan ji shi 稿7a
詩 shi: 聽雨: Ting yu 稿7a
詩 shi: 有感: You gan 稿7a
詩 shi: 蜡月念九夕作: La yue nian Jiu xi zuo 稿7b
詩 shi: 野望: Ye wang 稿7b
詩 shi: 漪漪亭玩月懷蝶蘧妹: Yi yi ting wan yue huai Diequ mei 稿8a
詩 shi: 丙辰除夕: Bing chen Chu xi 稿8a
詩 shi: 晚泊: Wan bo 稿8a
詩 shi: 小芳圃: Xiao fang pu 稿8b
詩 shi: 贈諫鞀弟: Zeng Jiantao di 稿8b
詩 shi: 遊林泉僊館: You lin quan xian guan 稿9a
詩 shi: 唱子惠棣南園詶唱: Chang zi Huidi nan yuan chou chang 稿9a
詩 shi: 謁鳳山廟: Ye feng shan miao 稿9b
詩 shi: 踏青: Ta qing 稿9b
詩 shi: 寓目: Yu mu 稿9b
34 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )