Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Error fetching poet info:
殳默﹐明末清初人﹐女﹐字齋季﹐又名墨姑﹐桐廬人(今浙江桐廬)。Related Materials: 著有 閨隱集。嘉興府志﹐蘇州府志﹐擷芳集﹐國朝閨秀正始集﹐檇李詩繫﹐女世說有著錄。有殳默自跋。

Search the China Biographical Database for further information on

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 殳默 ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 殳默 )
[ remarks and biographies on 殳默 ]
《歷代婦女著作考》 P. 228 著錄 作者: 胡文楷
殳默[略傳] Shu Mo [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
殳墨姑 Shu Mogu  作者/Author﹕ 嚴蘅 Yan Heng
論殳默詩 Lun Shu Mo shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
殳默(檇李詩繫) Shu Mo (Zui li shi xi)  作者/Author﹕ 湯漱玉 Tang Shuyu

[show texts (1 texts)]

( Back )