Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Shu Mo]

殳默﹐明末清初人﹐女﹐字齋季﹐又名墨姑﹐桐廬人(今浙江桐廬)。Related Materials: 著有 閨隱集。嘉興府志﹐蘇州府志﹐擷芳集﹐國朝閨秀正始集﹐檇李詩繫﹐女世說有著錄。有殳默自跋。

Search the China Biographical Database for further information on Shu Mo

[show details]

[hide texts]
Writings of 殳默 Shu Mo﹕
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 和母寶劒篇贈兄: He mu Bao jian pian zeng xiong 2.3b
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )