Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Xu Deying]

徐德英﹐明末清初人﹐女﹐字雲卿﹐又名徐氏(徐龐女)﹐莆田人(今福建莆田)。Related Materials: 著有 廿一史評。古今女史﹐國朝閨秀正始集﹐閩川閨秀詩話﹐蘭閨寶錄﹐名媛彙詩﹐名媛詩歸,名媛詩緯初編有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Xu Deying

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 徐德英 Xu Deying ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 徐德英 Xu Deying )
古今女史﹕十二卷﹐詩集﹕八卷﹐附姓氏字里詳節﹕一卷(明趙世杰輯)。明崇禎(1628-1644)問奇閣刻本
Gu jin nü shi: 12 juan, shi ji: 8 juan, fu Xing shi zi li xiang jie: 1 juan (edited by Zhao shijie, Ming dynasty)
- (All texts in this collection authored by 徐德英 Xu Deying )
名媛彙詩﹕二十卷(明鄭文昂編)。張正岳明泰昌元年(1620)刻本。
Ming yuan hui shi: 20 juan (by Zheng Wenang, Ming dynasty)
- (All texts in this collection authored by 徐德英 Xu Deying )
名媛詩歸﹕三十六卷(鍾惺點次)。明末(1621-1644)刻本
Ming yuan shi gui: 36 juan (edited by Zhong Xing, Ming dynasty)
- (All texts in this collection authored by 徐德英 Xu Deying )
名媛詩緯初編(清王端淑輯)。清康熙六年(1667)清音堂刻本
Ming yuan shi wei chu bian (Edited by Wang Duanshu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 徐德英 Xu Deying )
宮閨文選:二十六卷,姓氏小錄 : 一卷(清周壽昌輯訂)。道光二十六年(1846)開雕
Gong gui wen xuan: 26 juan, Xing shi xiao lu: 1 juan (edited by Zhou Shouchang)
- (All texts in this collection authored by 徐德英 Xu Deying )
歷代名媛文苑簡編:二卷(民國王秀琴編,胡文楷選訂)。商務印書館民國三十六年(1947)二月初版
Li da ming yuan wen yuan jian bian: 2 juan (edited by Wang Xiuqin, Hu Wenkai, Republican period)
- (All texts in this collection authored by 徐德英 Xu Deying )
歷代名媛書簡:八卷(民國王秀琴編集,胡文楷選訂)。商務印書館發行, 中華民國三十年(1941)四月初版
Li dai ming yuan shu jian: 8 juan (Compiled by Wang Xiuqin and edited by Hu Wenkai, Republican period)
- (All texts in this collection authored by 徐德英 Xu Deying )
[ remarks and biographies on 徐德英 Xu Deying ]
徐氏 Xu shi  作者/Author﹕ 梁章鉅 Liang Zhangju
徐氏[略傳] Xu shi [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
徐氏[略傳] Xu shi [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 趙世杰 Zhao Shijie
徐氏[略傳] Xu shi [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 鍾惺 Zhong Xing
徐德英[略傳] Xu Deying [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 王端淑 Wang Duanshu
徐氏 Xu shi  作者/Author﹕ 周壽昌 Zhou Shouchang
徐德英 Xu Deying  作者/Author﹕ 王秀琴 Wang Xiuqin
徐氏 Xu shi  作者/Author﹕ 王秀琴 Wang Xiuqin

[show texts (22 texts)]

( Back )