Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Lin Yining]

林以寧(1655-after 1730)﹐女﹐字亞清﹐又名林以甯﹐錢塘人(今浙江杭州)。Related Materials: 著有 《墨莊詩鈔二卷詞餘一卷文鈔一卷》﹑《鳳簫樓集》﹑《芙蓉峽》。杭州府志﹐擷芳集﹐正始集﹐國朝閨閣詩鈔﹐本朝名媛詩鈔﹐小黛軒論詩詩﹐名媛尺牘有著錄。有林雲銘﹐錢二白﹐徐德音序。

Search the China Biographical Database for further information on Lin Yining

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 林以寧 Lin Yining ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 林以寧 Lin Yining )
本朝名媛詩鈔﹕六卷(清胡孝思輯)。清康熙五十五年(1716)凌雲閣刻本
Ben Chao Ming Yuan Shi Chao: 6 juan (edited by Hu Xiaosi, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 林以寧 Lin Yining )
國朝閨閣詩鈔﹕一百種一百卷(清蔡殿齊輯)。清道光二十四年(1844)刻本。
Guo chao gui ge shi chao: 100 zhong 100 juan (edited by Cai Dianqi, Qing dynasty)

    鳳簫樓詩集﹕一卷 Feng xiao lou shi ji: 1 juan - (All texts in this collection authored by 林以寧 Lin Yining )
名媛尺牘(清靜寄東軒輯)。清雍正乾隆(1722-1795)刻本
Ming yuan chi du (by Jingji Dongxuan, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 林以寧 Lin Yining )
墨莊詩鈔:二卷,文鈔:一卷,詞餘:一卷(清林以寧撰)。清康熙三十六年(1697)刻本
Mo zhuang shi chao:2 juan, Wen chao:1 juan, Ci yu:1 juan (by Ling Yining, Qing Dynasty)
- (All texts in this collection authored by 林以寧 Lin Yining )
歷代名媛文苑簡編:二卷(民國王秀琴編,胡文楷選訂)。商務印書館民國三十六年(1947)二月初版
Li da ming yuan wen yuan jian bian: 2 juan (edited by Wang Xiuqin, Hu Wenkai, Republican period)
- (All texts in this collection authored by 林以寧 Lin Yining )
歷代名媛書簡:八卷(民國王秀琴編集,胡文楷選訂)。商務印書館發行, 中華民國三十年(1941)四月初版
Li dai ming yuan shu jian: 8 juan (Compiled by Wang Xiuqin and edited by Hu Wenkai, Republican period)
- (All texts in this collection authored by 林以寧 Lin Yining )
[ remarks and biographies on 林以寧 Lin Yining ]
《歷代婦女著作考》 P. 396 著錄 作者: 胡文楷
林以寧[略傳] Lin Yining [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 甘晉 Gan Jin
論林以寧詩 Lun Lin Yining shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
林以甯[略傳] Lin Yining [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
林以寧[略傳] Lin Yining [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 靜寄東軒 Jingjidongxuan
論林以寧 Lun Lin Yining  作者/Author﹕ 沈善寶 Shen Shanbao
林以寧 Lin Yining  作者/Author﹕ 王秀琴 Wang Xiuqin
林以寧 Lin Yining  作者/Author﹕ 王秀琴 Wang Xiuqin
[ Correspondence, etc. ]
題林亞清畫 Ti Lin Yaqing hua  作者﹕顧姒 Gu Si
出都留別亞青林夫人 Chu du liu bie Yanqing Lin fu ren  作者﹕徐德音 Xu Deyin
期林亞卿不至 Qi Lin Yaqing bu zhi  作者﹕柴靜儀 Chai Jingyi
林亞卿竟至 Lin Yaqing jing zhi  作者﹕柴靜儀 Chai Jingyi
戲答林亞清 Xi da Lin Yaqing  作者﹕柴靜儀 Chai Jingyi
中秋前一日邀林亞清不至 Zhong qiu qian yi ri yao Lin Yaqing bu zhi  作者﹕柴靜儀 Chai Jingyi
十六夜寄林亞清 Shi liu ye ji Lin Yaqing  作者﹕柴靜儀 Chai Jingyi
與亞清集於園林 Yu Yaqing ji yu yuan lin  作者﹕柴靜儀 Chai Jingyi
眉峰碧 Mei feng bi  作者﹕錢鳳綸 Qian Fenglun
攤破浣溪沙 Tan po huan xi sha  作者﹕錢鳳綸 Qian Fenglun
秋日簡亞清 Qiu ri jian Yaqing  作者﹕錢鳳綸 Qian Fenglun
邀林亞清夫人 Yao Lin Yaqing fu ren  作者﹕馮嫺 Feng Xian
出都畱別林亞清夫人 Chu du liu bie Lin Yaqing fu ren  作者﹕徐德音 Xu Deyin
與林亞清書 Yu Lin Yaqing shu  作者﹕李淑照 Li Shuzhao

[show texts (307 texts)]

( Back )