Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Lin Yining]

林以寧(1655-after 1730)﹐女﹐字亞清﹐又名林以甯﹐錢塘人(今浙江杭州)。Related Materials: 著有 《墨莊詩鈔二卷詞餘一卷文鈔一卷》﹑《鳳簫樓集》﹑《芙蓉峽》。杭州府志﹐擷芳集﹐正始集﹐國朝閨閣詩鈔﹐本朝名媛詩鈔﹐小黛軒論詩詩﹐名媛尺牘有著錄。有林雲銘﹐錢二白﹐徐德音序。

Search the China Biographical Database for further information on Lin Yining

[show details]

[hide texts]
Writings of 林以寧 Lin Yining﹕
In 本朝名媛詩鈔﹕六卷(清胡孝思輯)。清康熙五十五年(1716)凌雲閣刻本 Ben Chao Ming Yuan Shi Chao: 6 juan (edited by Hu Xiaosi, Qing dynasty)
詩 shi: 擬古: Ni gu 1.8a
詩 shi: 寄外燕都: Ji wai Yan du 1.8a
詩 shi: 憶父禹都: Yi fu Yu du 1.8b
詩 shi: 畫竹: Hua zhu 1.9a
詩 shi: 哭柴季嫺(二首) : Ku Chai Jixian 1.9a
詩 shi: 閒居: Xian ju 1.9b
詩 shi: 積雨: Ji yu 1.10a
詩 shi: 錢塘觀潮: Qiantang guan chao 1.10b
詩 shi: 美人梳頭歌: Mei ren shu tou ge 2.6a
詩 shi: 寄嫂樟溪: Ji sao Zhangxi 2.6a
詩 shi: 雪中謝又令畫梅: Xue zhong xie Youling hua mei 2.6b
詩 shi: 讀季嫺哭母詩感賦: Du Jixian Ku mu shi gan fu 2.7a
詩 shi: 水仙操: Shui xian cao 2.7b
詩 shi: 早春予喪長女雲儀夫人強邀出郭以解悶懷走筆書感: Zao chun yu sang zhang nü Yunyi fu ren qiang yao chu guo yi jie men huai zou bi shu gan 2.8a
詩 shi: 輓戴烈婦: Wan Dai lie fu 2.8b
詩 shi: 酬陳倫光: Chou Chen Lunguang 2.9a
詩 shi: 七夕送夫子: Qi xi song fu zi 3.4a
詩 shi: 渡伊洛合流: Du Yi Luo he liu 3.4b
詩 shi: 夫子重遊雙溪作詩見貽因次原韻: Fu zi chong you Shuang xi zuo shi jian yi yin ci yuan yun 3.4b
詩 shi: 除夕: Chu xi 4.5b
詩 shi: 季嫺索詩賦答: Jixian suo shi fu da 4.6a
詩 shi: 憶外: Yi wai 4.6a
詩 shi: 戲題畫: Xi ti hua 4.6b
詩 shi: 憶兄: Yi xiong 5.2a
詩 shi: 聽雨: Ting yu 5.2a
詩 shi: 得夫子書: De fu zi shu 5.2a
詩 shi: 山程: Shan cheng 6.4b
詩 shi: 催妝詞為李瑞芳作(四首): Cui zhuang ci wei Li Ruifang zuo 6.5a
詩 shi: 秋夜偶成: Qiu ye ou cheng 6.5b
詩 shi: 宮詞(二首): Gong ci 6.5b
詩 shi: 見月: Jian yue 6.6a
詩 shi: 元夜(二首) : Yuan ye 6.6b
In 國朝閨閣詩鈔﹕一百種一百卷(清蔡殿齊輯)。清道光二十四年(1844)刻本。 Guo chao gui ge shi chao: 100 zhong 100 juan (edited by Cai Dianqi, Qing dynasty)
詩 shi: 水仙操: Shui xian cao 2.28a
詩 shi: 夢遊桃花源: Meng you tao hua yuan 2.28a
詩 shi: 贈宛瓊女史: Zeng Wanqiong nü shi 2.28b
詩 shi: 獨夜吟: Du ye yin 2.29a
詩 shi: 秋蟬: Qiu chan 2.29b
詩 shi: 秋暮讌集願圃分韻: Qiu mu yan ji yuan pu fen yun 2.30a
詩 shi: 寄啟姬雲閒: Ji Qiji Yunxian 2.30b
詩 shi: 穀雨二首: Gu yu er shou 2.30b
詩 shi: 得夫子書: De fu zi shu 2.31a
詩 shi: 落花詩二首: Luo hua shi er shou 2.31b
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 憶父禹都: Yi fu Yudu 4.1a
詩 shi: 畫竹: Hua zhu 4.1b
詩 shi: 夢游桃花源: Meng you Taohuayuan 4.1b
詩 shi: 哭柴季嫺: Ku Chai Jixian 4.2a
詩 shi: 獨夜吟: Du ye yin 4.2b
詩 shi: 渡伊洛合流: Du Yi Luo he liu 4.2b
詩 shi: 柴季嫺索詩賦答: Chai Jixian suo shi fu da 4.3a
詩 shi: 初春: Chu chun 4.3a
307 poem(s) (Page 1 of 7)<< | < | > | >> New Search

( Back )