Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Tu Yaose]

屠瑤瑟﹐明萬曆人﹐女﹐字湘靈﹐鄞縣人(今浙江寧波)。Related Materials: 著有 留香草一卷。明史藝文志,名媛詩緯初編,鄞縣志有著錄。有屠隆弁言,程嘉燧小傳﹐屠繼序跋。

Search the China Biographical Database for further information on Tu Yaose

[show details]

[hide texts]
Writings of 屠瑤瑟 Tu Yaose﹕
In 名媛詩緯初編(清王端淑輯)。清康熙六年(1667)清音堂刻本 Ming yuan shi wei chu bian (Edited by Wang Duanshu, Qing dynasty)
詩 shi: 南荒歌: Nan huang ge 6.3a
詩 shi: 浣紗女: Huan sha nü 6.3b
詩 shi: 愛妾換馬: Ai qie huan ma 6.3b
詩 shi: 清溪小姑曲: Qingxixiaogu qu 6.3b
詩 shi: 子夜歌: Zi ye ge 6.4a
詩 shi: 春日白苧詞: Chun ri bai zhu ci 6.4a
詩 shi: 贈王芳蕙于歸花燭詩: Zeng Wang Fanghui yu gui hua zhu shi 6.4b
詩 shi: 送文: Song wen 6.4b
詩 shi: 秋夜贈沈七襄: Qiu ye zeng Shen Qixiang 6.4b
詩 shi: 遊仙曲(二首): You xian qu 6.5a
詩 shi: 採蓮曲: Cai lian qu 6.5a
詩 shi: 禮觀音大士: Li guan yin da shi 6.5a
詩 shi: 遊仙曲(二首): You xian qu 6.5b
In 宮閨文選:二十六卷,姓氏小錄 : 一卷(清周壽昌輯訂)。道光二十六年(1846)開雕 Gong gui wen xuan: 26 juan, Xing shi xiao lu: 1 juan (edited by Zhou Shouchang)
詩 shi: 燭影: Zhu ying 20.11b
13 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )