Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Bao Zhizhong]

鮑之鍾(1740-1802)﹐男﹐字論山﹐丹徒人(今江蘇丹徒)

Search the China Biographical Database for further information on Bao Zhizhong

[show details]

[show texts (27 texts)]

( Back )