Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Bao Zhizhong]

鮑之鍾(1740-1802)﹐男﹐字論山﹐丹徒人(今江蘇丹徒)

Search the China Biographical Database for further information on Bao Zhizhong

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 鮑之鍾 Bao Zhizhong ]
京江鮑氏三女史詩鈔合刻(清戴燮元輯)。清光緖八年(1882) 刻本。
Jingjiang Bao shi san nü shi shi chao he ke (edited by Dai Xieyuan, Qing dynasty)

    起雲閣詩鈔 Qi yun ge shi chao - (All texts in this collection authored by 鮑之鍾 Bao Zhizhong )
    清娛閣詩鈔 Qing yu ge shi chao - (All texts in this collection authored by 鮑之鍾 Bao Zhizhong )
清娛閣吟稾﹕六卷(清鮑之蕙撰)。嘉慶16年 [1811]刻本
Qing yu ge yin gao : 6 juan (by Bao Zhihui, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 鮑之鍾 Bao Zhizhong )
聽秋軒贈言:三卷(清駱綺蘭輯)。嘉慶元年(1796)句曲駱氏本
Ting qiu xuan zeng yan: 3 juan (by Luo Qilan, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 鮑之鍾 Bao Zhizhong )
名花百詠:一卷(清王素襟撰) 。清嘉慶13年(1808)刻本
Ming hua bai yong:1 juan(by Wang Sujin, Qing Dynasty)
- (All texts in this collection authored by 鮑之鍾 Bao Zhizhong )
[ Correspondence, etc. ]
中秋看月同論山長兄分韻 Zhong qiu kan yue tong Lunshan zhang xiong fen yun  作者﹕鮑之蘭 Bao Zhilan
和論山兄城樓寫望原韻 He Lunshan xiong Cheng lou xie wang yuan yun  作者﹕鮑之蘭 Bao Zhilan
論山兄病起於書室中隨意點綴極有幽致偶成二首屬和 Lunshan xiong bing qi yu shu shi zhong sui yi dian zhui ji you you zhi ou cheng er shou zhu he  作者﹕鮑之蘭 Bao Zhilan
與論山兄浣雲妹別後感懷二首 Yu Lunshan xiong Huanyun mei bie hou gan huai er shou  作者﹕鮑之蘭 Bao Zhilan
過論山兄寶蓮精舍寄懷二首 Guo Lunshan xiong Bao lian jing she ji huai er shou  作者﹕鮑之蘭 Bao Zhilan
聞論山兄典試黔中書以寄賀(二首) Wen Lunshan xiong dian shi Qian zhong shu yi ji he  作者﹕鮑之蘭 Bao Zhilan
聞論山兄典試東粵書此寄賀 Wen Lunshan xiong dian shi dong Yue shi ci ji he  作者﹕鮑之蘭 Bao Zhilan
和論山兄典試東粵見寄原韻 He Lunshan xiong dian shi dong Yue jian ji yuan yun  作者﹕鮑之蘭 Bao Zhilan
初冬懷論山兄 Chu dong huai Lunshan xiong  作者﹕鮑之蘭 Bao Zhilan
和論山兄暑窗四詠:蟬 He Lunshan xiong shu chuang si yong: Chan  作者﹕鮑之蘭 Bao Zhilan
和論山兄暑窗四詠:螢 He Lunshan xiong shu chuang si yong: Ying  作者﹕鮑之蘭 Bao Zhilan
和論山兄暑窗四詠:蚊 He Lunshan xiong shu chuang si yong: Wen  作者﹕鮑之蘭 Bao Zhilan
和論山兄暑窗四詠:蠅 He Lunshan xiong shu chuang si yong: Ying  作者﹕鮑之蘭 Bao Zhilan
和論山兄新正過飲綠山堂小集原韻 He Lunshan xiong xin zheng guo Yin lü shan tang xiao ji yuan yun  作者﹕鮑之蘭 Bao Zhilan
送論山兄假滿北上 Song Lunshan xiong jia man bei shang  作者﹕鮑之蘭 Bao Zhilan
和論山兄渡河見寄原韻二首 He Lunshan xiong Du he jian ji yuan yun er shou  作者﹕鮑之蘭 Bao Zhilan
論山兄別後感懷 Lunshan xiong bie hou gan huai  作者﹕鮑之蘭 Bao Zhilan
初夏懷論山兄三首 Chu xia huai Lunshan xiong san shou  作者﹕鮑之蘭 Bao Zhilan
論山兄寄示落葉四首勉和一章卻寄 Lunshan xiong ji shi luo ye si shou mian he yi zhang que ji  作者﹕鮑之蘭 Bao Zhilan
哭論山長兄四首 Ku Lunshan zhang xiong si shou  作者﹕鮑之蘭 Bao Zhilan
侍家慈北上抵論山兄邸舍喜作 Shi jia ci bei shang di Lunshan xiong di she xi zuo  作者﹕鮑之蕙 Bao Zhihui
南旋次潞河畱別論山大兄(二首) Nan xuan ci Lu He liu bie Lunshan da xiong  作者﹕鮑之蕙 Bao Zhihui
舟中寄論山兄畹芳姊 Zhou zhong ji Lunshan xiong Wanfang zi  作者﹕鮑之蕙 Bao Zhihui
雨晴登凌江閣懷論山兄浣雲妹 Yu qing deng Ling jiang ge huai Lunshan xiong Huanyun mei  作者﹕鮑之蕙 Bao Zhihui
論山兄典試黔中書此寄賀(二首) Lunshan xiong dian shi Qian zhong shu ci ji he  作者﹕鮑之蕙 Bao Zhihui
和論山兄新居對月原韻 He Lunshan xiong Xin ju dui yue yuan yun  作者﹕鮑之蕙 Bao Zhihui
和論山兄主試粵東途中見寄之作 He Lunshan xiong zhu shi Yue dong tu zhong jian ji zhi zuo  作者﹕鮑之蕙 Bao Zhihui
折早梅一枝寄論山兄詩以代柬 Zhe zao mei yi zhi ji Lunshan xiong shi yi dai jian  作者﹕鮑之蕙 Bao Zhihui
月夜同論山兄畹芳姊浣雲妹話舊(二首) Yue ye tong Lunshan xiong Wanfang zi Huanyun mei hua jiu  作者﹕鮑之蕙 Bao Zhihui
論山兄過山堂看梅出憶舊詩十六首見示頃大雪盈尺作長句紀之 Lunshan xiong guo shan tang kan mei chu yi jiu shi shi liu shou jian shi qing da xue ying chi zuo chang ju ji zhi  作者﹕鮑之蕙 Bao Zhihui
雪晴山堂梅花正開遲論山兄不至戲柬二絕 Xue qing shan tang mei hua zheng kai chi Lunshan xiong bu zhi xi jian er jue  作者﹕鮑之蕙 Bao Zhihui
新正三日論山兄過草堂小集走筆成詩即步元韻 Xin zheng san ri Lunshan xiong guo cao tang xiao ji zou bi cheng shi ji bu yuan yun  作者﹕鮑之蕙 Bao Zhihui
和論山兄暑窗四詠:蟬 He Lunshan xiong shu chuang si yong: Chan  作者﹕鮑之蕙 Bao Zhihui
和論山兄暑窗四詠:螢 He Lunshan xiong shu chuang si yong: Ying  作者﹕鮑之蕙 Bao Zhihui
和論山兄暑窗四詠:蚊 He Lunshan xiong shu chuang si yong: Wen  作者﹕鮑之蕙 Bao Zhihui
和論山兄暑窗四詠:蠅 He Lunshan xiong shu chuang si yong: Ying  作者﹕鮑之蕙 Bao Zhihui
和論山兄假滿北上渡河卻寄元韻(二首) He Lunshan xiong jia man bei shang du he que ji yuan yun  作者﹕鮑之蕙 Bao Zhihui
初夏別論山兄後書懷四首 Chu xia bie Lunshan xiong hou shu huai si shou  作者﹕鮑之蕙 Bao Zhihui
月夜懷論山兄二首 Yue ye huai Lunshan xiong er shou  作者﹕鮑之蕙 Bao Zhihui
夏至後二日同鴻起姪舸齋暨澂澐兩兒山堂坐月聯句奉懷論山大兄 Xia zhi hou er ri tong Hongqi zhi Gezhai ji Cheng Yun liang er shan tang zuo yue lian ju feng huai Lunshan da xiong  作者﹕鮑之蕙 Bao Zhihui
夏至後二日同鴻起姪舸齋暨澂澐兩兒山堂坐月聯句奉懷論山大兄 Xia zhi hou er ri tong Hongqi zhi Gezhai ji Cheng Yun liang er shan tang zuo yue lian ju feng huai Lunshan da xiong  作者﹕張鉉 Zhang Xuan
夏夜即事寄論山兄 Xia ye ji shi ji Lunshan xiong  作者﹕鮑之蕙 Bao Zhihui
辛酉新正三日懷論山兄即以代柬 Xin you xin zheng san ri huai Lunshan xiong ji yi dai jian  作者﹕鮑之蕙 Bao Zhihui
和論山兄詠鳳仙花二首 He Lunshan xiong yong feng xian hua er shou  作者﹕鮑之蕙 Bao Zhihui
長兄訃至誌慟四首 Zhang xiong fu zhi zhi tong si shou  作者﹕鮑之蕙 Bao Zhihui
壬戌寒食聞長兄柩出都誌感 Ren xu han shi wen zhang xiong jiu chu du zhi gan  作者﹕鮑之蕙 Bao Zhihui
癸亥正月四日長兄忌辰誌感(二首) Gui hai zheng yue si ri zhang xiong ji chen zhi gan  作者﹕鮑之蕙 Bao Zhihui
松寥閣感舊追悼論山兄(三首) Song liao ge gan jiu zhui dao Lunshan xiong  作者﹕鮑之蕙 Bao Zhihui
奉懷論山長兄 Feng huai Lunshan zhang xiong  作者﹕鮑之芬 Bao Zhifen
和論山兄畱別元韻(二首) He Lunshan xiong liu bie yuan yun  作者﹕鮑之芬 Bao Zhifen
暮春寄懷論山兄(二首) Mu chun ji huai Lunshan xiong  作者﹕鮑之芬 Bao Zhifen
寄論山兄 Ji Lunshan xiong  作者﹕鮑之芬 Bao Zhifen
和論山兄主試粵東途中見寄之作 He Lunshan xiong zhu shi Yue dong tu zhong jian ji zhi zuo  作者﹕鮑之蕙 Bao Zhihui
雅堂先生過訪寓齋蒙示近作旋遣使取去改易數字口占附寄(二首) Yatang xian sheng guo fang yu zhai meng shi jin zuo xuan qian shi qu qu gai yi shu zi kou zhan fu ji(er shou)  作者﹕駱綺蘭 Luo Qilan

[show texts (27 texts)]

( Back )