Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Chai Jingyi]

柴靜儀﹐清康熙人﹐女﹐字季嫺﹐錢塘人(今浙江杭州)。Related Materials: 著有 《凝香室詩鈔》、《北堂詩草》。杭州府志﹐擷芳集﹐國朝閨閣詩鈔﹐本朝名媛詩鈔﹐(徐乃昌)閨秀詞鈔﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩﹐女世說有著錄。有毛舒黃﹐丁药園﹐林鹿菴序。

Search the China Biographical Database for further information on Chai Jingyi

[show details]

[hide texts]
Writings of 柴靜儀 Chai Jingyi﹕
In 本朝名媛詩鈔﹕六卷(清胡孝思輯)。清康熙五十五年(1716)凌雲閣刻本 Ben Chao Ming Yuan Shi Chao: 6 juan (edited by Hu Xiaosi, Qing dynasty)
詩 shi: 燕燕篇: Yan yan pian 1.1b
詩 shi: 夭夭樹曲悼朱靜子: Yao yao shu qu dao Zhu Jingzi 1.1b
詩 shi: 琴詩: Qin shi 1.1b
詩 shi: 憶姑: Yi gu 1.2b
詩 shi: 與冢婦朱柔則: Yu zhong fu Zhu Rouze 1.3a
詩 shi: 與漢嘉夫子: Yu Hanjia fu zi 1.3a
詩 shi: 子用濟有遠行詩以貽之(二首): Zi Yongji you yuan xing shi yi yi zhi 1.3b
詩 shi: 贈歌者張氏: Zeng ge zhe Zhang shi 1.4a
詩 shi: 送顧啟姬北上: Song Gu Qiji bei shang 1.4b
詩 shi: 奉侍兩大人讌同姊如光叔璵: Feng shi liang da ren yan tong zi Ruguang Shuyu 1.4b
詩 shi: 懷錢雲儀兼題影: Huai Qian Yunyi jian ti ying 2.1a
詩 shi: 長信宮: Chang xin gong 2.2a
詩 shi: 大小婦曲(二首): Da xiao fu qu 2.2a
詩 shi: 答顧啟姬雪後見懷之作: Da Gu Qiji Xue hou jian huai zhi zuo 2.2b
詩 shi: 清溪叔璵姊小影屬題漫成長句: Qingxi Shuyu zi xiao ying zhu ti man cheng chang ju 2.3a
詩 shi: 貞女吟: Zhen nü yin 2.3b
詩 shi: 觀牡丹有懷長子用濟: Guan mu dan you huai zhang zi Yongji 2.4a
詩 shi: 長子用濟歸自都中詩以慰之: Zhang zi Yongji gui zi du zhong shi yi wei zhi 2.4b
詩 shi: 七夕: Qi xi 3.1a
詩 shi: 秋夜長: Qiu ye chang 3.1b
詩 shi: 懷馮又令: Huai Feng Youling 3.1b
詩 shi: 詠白鸚鵡: Yong bai ying wu 3.2a
詩 shi: 期林亞卿不至: Qi Lin Yaqing bu zhi 3.2a
詩 shi: 林亞卿竟至: Lin Yaqing jing zhi 3.2b
詩 shi: 孫女充華戲作魚羹漫賦: Sun nü Chonghua xi zuo Yu geng man fu 3.2b
詩 shi: 馮又令命子中皞見過: Feng Youling ming zi Zhonghao jian guo 3.2b
詩 shi: 題顧啟姬小影: Ti Gu Qiji xiao ying 3.3a
詩 shi: 秋分日憶子用濟: Qiu fen ri yi zi Yongji 3.3a
詩 shi: 貞女詞: Zhen nü ci 4.1a
詩 shi: 賦得臥聽芭蕉雨: Fu de wo ting ba jiao yu 4.1b
詩 shi: 中秋: Zhong Qiu 4.1b
詩 shi: 戲答林亞清: Xi da Lin Yaqing 4.2a
詩 shi: 中秋前一日邀林亞清不至: Zhong qiu qian yi ri yao Lin Yaqing bu zhi 4.2b
詩 shi: 十六夜寄林亞清: Shi liu ye ji Lin Yaqing 4.2b
詩 shi: 春閨: Chun gui 4.3a
詩 shi: 與亞清集於園林: Yu Yaqing ji yu yuan lin 4.3a
詩 shi: 牡丹: Mu dan 5.1a
詩 shi: 寄姊: Ji zi 5.1b
詩 shi: 自題畫: Zi ti hua 5.1b
詩 shi: 偶題: Ou ti 6.1a
詩 shi: 閱婦朱柔則寄遠詩作: Yue fu Zhu Rouze ji yuan shi zuo 6.1b
詩 shi: 清風驛: Qing feng yi 6.1b
詩 shi: 上官花: Shang guan hua 6.2a
詩 shi: 點蒼雪: Diancang xue 6.2a
詩 shi: 洱海月: Erhai yue 6.2a
詩 shi: 懷子江右: Huai zi jiang you 6.2b
詩 shi: 與婦柔則(三首): Yu fu Rouze 6.2b
詩 shi: 黃天蕩咏梁氏: Huangtiandang yong Liang shi 6.3a
詩 shi: 示孫女昭華: Shi sun nü Zhaohua 6.3b
詩 shi: 諸子有問余詩法者口占二絕句直抒臆見勿作詩觀(二首) : Zhu zi you wen yu shi fa zhe kou zhan er jue ju zhi shu yi jian wu zuo shi guan 6.3b
73 poem(s) (Page 1 of 2)<< | < | > | >> New Search

( Back )