Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Chai Jingyi]

柴靜儀﹐清康熙人﹐女﹐字季嫺﹐錢塘人(今浙江杭州)。Related Materials: 著有 《凝香室詩鈔》、《北堂詩草》。杭州府志﹐擷芳集﹐國朝閨閣詩鈔﹐本朝名媛詩鈔﹐(徐乃昌)閨秀詞鈔﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩﹐女世說有著錄。有毛舒黃﹐丁药園﹐林鹿菴序。

Search the China Biographical Database for further information on Chai Jingyi

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 柴靜儀 Chai Jingyi ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 柴靜儀 Chai Jingyi )
本朝名媛詩鈔﹕六卷(清胡孝思輯)。清康熙五十五年(1716)凌雲閣刻本
Ben Chao Ming Yuan Shi Chao: 6 juan (edited by Hu Xiaosi, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 柴靜儀 Chai Jingyi )
閨秀詞鈔﹕十六卷(清徐乃昌輯)。清宣統元年(1909)小檀欒室刻本。
Gui xiu ci chao: 16 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 柴靜儀 Chai Jingyi )
國朝閨閣詩鈔﹕一百種一百卷(清蔡殿齊輯)。清道光二十四年(1844)刻本。
Guo chao gui ge shi chao: 100 zhong 100 juan (edited by Cai Dianqi, Qing dynasty)

    凝香室詩鈔﹕一卷 Ning xiang shi shi chao: 1 juan - (All texts in this collection authored by 柴靜儀 Chai Jingyi )
歷代名媛書簡:八卷(民國王秀琴編集,胡文楷選訂)。商務印書館發行, 中華民國三十年(1941)四月初版
Li dai ming yuan shu jian: 8 juan (Compiled by Wang Xiuqin and edited by Hu Wenkai, Republican period)
- (All texts in this collection authored by 柴靜儀 Chai Jingyi )
[ remarks and biographies on 柴靜儀 Chai Jingyi ]
《歷代婦女著作考》 P. 434 著錄 作者: 胡文楷
柴靜儀[略傳] Chai Jingyi [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 徐乃昌 Xu Naichang
柴靜儀略傳 Chai Jingyi [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 甘晉 Gan Jin
論柴靜儀詩 Lun Chai Jingyi shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
柴靜儀[略傳] Chai Jingyi [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
柴靜儀 Chai Jingyi   作者/Author﹕ 嚴蘅 Yan Heng
柴靜儀 Chai Jingyi   作者/Author﹕ 嚴蘅 Yan Heng
柴靜儀 Chai Jingyi  作者/Author﹕ 王秀琴 Wang Xiuqin
[ Correspondence, etc. ]
哭柴季嫺 Ku Chai Jixian  作者﹕林以寧 Lin Yining
柴季嫺索詩賦答 Chai Jixian suo shi fu da  作者﹕林以寧 Lin Yining
和柴季嫺白梅花 He Chai Jixian bai mei hua  作者﹕王元禮 Wang Yuanli
哭柴季嫺(二首) Ku Chai Jixian  作者﹕林以寧 Lin Yining
讀季嫺哭母詩感賦 Du Jixian Ku mu shi gan fu  作者﹕林以寧 Lin Yining
季嫺索詩賦答 Jixian suo shi fu da  作者﹕林以寧 Lin Yining
湖上同柴季嫺朱順成 Hu shang tong Chai Jixian Zhu Shuncheng  作者﹕王元禮 Wang Yuanli
水龍吟 Shui long yin  作者﹕錢鳳綸 Qian Fenglun
綺羅香 Qi luo xiang  作者﹕錢鳳綸 Qian Fenglun
冬日讌柴季嫻宅 Dong ri yan Chai Jixian zhai  作者﹕錢鳳綸 Qian Fenglun
與柴季嫻表妹書 Yu Chai Jixian biao mei shu  作者﹕馮嫺 Feng Xian
謝柴季嫻贈宜男花三首 Xie Chai Jixian zeng yi nan hua san shou  作者﹕林以寧 Lin Yining
曉行序 Xiao xing xu  作者﹕林以寧 Lin Yining
錦衣香 Jin yi xiang  作者﹕林以寧 Lin Yining
漿水令 Jiang shui ling  作者﹕林以寧 Lin Yining
壽柴季嫺二首 Shou Chai jixian er shou  作者﹕林以寧 Lin Yining
詢柴季嫻臥病 Xun Chai Jixian wo bing  作者﹕林以寧 Lin Yining
同雲歌酬柴季嫻 Tong Yunge chou Chai Jixian  作者﹕林以寧 Lin Yining
秋暮讌集願圃同季嫻又令雲儀啟姬分韻 Qiu mu yan ji Yuan pu tong Jixian Youling Yunyi Qiji fen yun  作者﹕林以寧 Lin Yining
季嫻索詩賦答 Jixian suo shi fu da  作者﹕林以寧 Lin Yining

[show texts (73 texts)]

( Back )